Pokrajinska vlada

Pokrajinska vlada je izvršno tijelo Pokrajine. Rad Pokrajinske vlade usmjerava Skupština AP Vojvodine. Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini AP Vojvodine za svoj rad.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskoj vladi uređuje se sastav, mandat, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade. Način rada Pokrajinske vlade uređuje se poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

Pokrajinsku vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i članovi Pokrajinske vlade.

Predsjednik Pokrajinske vlade vodi i usklađuje rad Pokrajinske vlade u skladu sa smjernicama Skupštine, predstavlja Pokrajinsku vladu, potpisuje akte koje ona donosi, stara se o primjeni poslovnika o radu Pokrajinske vlade i vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

Članovi Pokrajinske vlade su za svoj rad i za stanje u području iz svog djelokruga odgovorni Skupštini, Pokrajinskoj vladi i predsjedniku Pokrajinske vlade.

Pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u tijelima AP Vojvodine u ravnopravnoj službenoj uporabi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

Nadležnosti Pokrajinske vlade:

- izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druge opće akte Skupštine;

- izvršava zakone ako je za to ovlaštena;

- donosi pokrajinske uredbe i druge opće akte radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka, za koje je ovlaštena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom;

- formira stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom djelokrugu, u skladu sa zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;

- predlaže Skupštini proračun i završni račun;

- predlaže Skupštini programske, razvojne i planske dokumente i poduzima mjere za njihovu provedbu;

- predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druge opće akte;

- imenuje i razrješava pokrajinske dužnosnike koje ne bira i razrješava Skupština;

- usmjerava i usklađuje rad pokrajinskih tijela uprave i nadzire njihov rad;

- nadzire rad gospodarskih društava i ustanova koje vrše javne ovlasti i druge poslove u pitanjima od pokrajinskog značaja, a čiji je osnivač AP Vojvodina;

- upravlja i raspolaže javnim vlasništvom AP Vojvodine, u skladu sa zakonom, o čemu redovito izvješćuje Skupštinu;

- na zahtjev Skupštine, nadležnog radnog tijela ili predsjednika Skupštine daje mišljenje o prijedlogu pokrajinskih skupštinskih odluka ili drugog općeg akta koji je Skupštini podnio drugi predlagač;

- ako Skupština ne može sastati donosi opće akte i poduzima mjere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i u drugim izvanrednim situacijama, radi otklanjanja tih izvanrednih situacija, u skladu sa zakonom;

- predlaže Skupštini zaključivanje sporazuma s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država;

- podnosi redovito godišnje izvješće o radu Skupštini, a na njen zahtjev i izvanredna izvješća o radu;

- donosi poslovnik o radu Pokrajinske vlade;

- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad

Autonomna pokrajina Vojvodina
Republika Srbija

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada