Predsjednik Pokrajinske vlade

Igor Mirović
021/487-4220
Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
www.vojvodina.gov.rs


Ekspoze predsjednika Pokrajinske vlade

Na početku, želim zahvaliti zastupnicima Zastupničke skupine „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“, na odluci da me predlože za kandidata za predsjednika nove Pokrajinske vlade.

Također, jednako želim zahvaliti i predsjedniku Skupštine AP Vojvodine Istvánu Pásztoru na konkretnom formalnom prijedlogu i na pohvalama upućenim prilikom predstavljanja mog životopisa. Posebnu zahvalnost dugujem i predstavnicima zastupničkih skupina koje su, tijekom zajedničkih konzultacija, definirale glavne nacrte buduće pokrajinske politike. Neke od zastupničkih skupina najavile su potporu takvoj politici, neke od njih izrazile su želju kritizirati novu politiku i njene ciljeve u budućem mandatu Pokrajinske vlade, te Pokrajinskoj vladi biti opozicija.

Želio bih Vas upoznati s glavnim elementima plana nove Pokrajinske vlade za Vojvodinu, kao i s programom rada vlade koju ću predvoditi ako mom timu ukažete povjerenje – i to u deset najznačajnijih područja koje po svojoj nadležnosti, izvorno ili povjereno, prema odredbama Ustava, zakona i Statuta - jesu u djelokrugu rada ovog visokog doma teritorijalne autonomije i Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada provodit će novu politiku definiranu potrebom ubrzanog ekonomskog razvitka. Stoga je politička stabilnost u AP Vojvodini vrlo važna, što se jedino može postići jasnim i predvidivim modelom njezinoga cjelokupnog položaja.

Inzistiranjem na potpunom i dosljednom poštovanju Ustava Republike Srbije, vođeni željom da se i zakon o nadležnostima AP Vojvodine i zakon o njenom financiranju donesu što prije, kao plod dijaloga svih političkih aktera u Narodnoj skupštini, kao i ovdje kod nas u Skupštini AP Vojvodine, nadamo se suradnji i dogovorima koje smo postigli prilikom donošenja odluke o novom Statutu AP Vojvodine, što predstavlja izuzetan primjer rezultata dijaloga različitih političkih stranaka i skupina.

Naravno, trudit ćemo se uvažavati, poštovati i usuglasiti razlike u stavovima i radu Pokrajinske vlade, dosljedno poštujući Ustav Republike Srbije, bez avanturizma i nametanja volje na bilo koji način. Institucija parlamentarnog dijaloga u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i u Skupštini AP Vojvodine će nas dovesti, uvjeren sam u to, do trajnog modela, u čemu će nova Pokrajinska vlada sudjelovati sa svim svojim kapacitetima.

Prvi princip naše nove politike bit će, dakle, jasan okvir podjele nadležnosti, zasnovan na Ustavu Republike Srbije, kao i utvrđivanje predvidivog modela financiranja ekonomskog razvoja, a ne razvoja para-političke klase. Bit će to glavna ideja vodilja, naravno, uz puno poštovanje principa stabilnosti i jasnih kriterija u donošenju važnih odluka, koje očekuju građanke i građane koji žive u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Ukupni rezultati ekonomije Republike Srbije veoma ohrabruju i navode na zaključak da smo kao njen razvijeniji dio – izuzimajući više od petnaest općina, čiji je razvoj bio na marginama političkog i ekonomskog djelovanja – dužni slijediti nove ekonomske mjere koje daju rezultate, ali i aktivnom politikom tražiti modele za brži ekonomski razvoj Vojvodine, prateći naravno ukupne ekonomske parametre.

S tim u vezi jeste i drugi princip u radu nove Pokrajinske vlade - princip komplementarnosti u donošenju odluka u ekonomskoj sferi, posebice kada je riječ o poticajima i ravnomjernom regionalnom razvoju.

Pored toga, moramo inzistirati na izvorima financiranja koji će premašiti uhodani sustav transfera, pritom ga ne ukidajući, već trudeći se putem dodatnih izvora osigurati više novca za sve segmente i ekonomskog i društvenog razvoja AP Vojvodine u cjelini. Računamo na državne fondove i već odobrene i operativne kredite koji se nalaze u strukturi planiranoga i očekivanoga deficita, zatim na sredstva iz proračuna svih razina vlasti i međunarodne fondove, posebice fondove Europske unije. Tako, dolazimo i do našeg trećeg principa – okupljanja oko projekata, dodatno putem koncesija, privatno-javnih partnerstava, te privatne inicijative svih oblika – u transparentnom i zakonitom modelu.

Politika sukoba Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije mora ostati samo dio povijesti njihovih odnosa, i ništa više i nikada više od toga.

Nova Pokrajinska vlada uložit će najviše energije u privlačenje domaćih i inozemnih investicija. Bit će to glavni operativni prioritet. Naš uspjeh mjerit će se brojem novih tvornica i brojem novih zaposlenika u njima.

U skladu s tim, želim objaviti cjelokupnu domaću i međunarodnu javnosti da smo spremni svakom investitoru čija investicija donosi nova radna mjesta, staviti na raspolaganje sve kapacitete pokrajinske administracije i spremni smo osigurati sve vrste poticaja radi ostvarenja zajedničkih ciljeva.

Usmjerit ćemo investitore u one lokalne samouprave koje se svrstavaju u manje razvijene, te ćemo tako uspjeti u tim općinama potaknuti razvoj poslovnog ambijenta. Graditi ćemo industrijske i poslovne zone radi greenfield investicija još više nego do sada i pokretat ćemo danas zatvorene kapacitete radi što većeg broja brownfield investicija.

Nećemo zanemariti i druge, razvijenije samouprave, uz naš četvrti princip – princip konkurentnosti putem jasnih ekonomskih kriterija s minimumom političkog upliva prilikom donošenja odluka koje imaju ekonomski karakter.

U naredne četiri godine očekuju nas velike infrastrukturne investicije u Vojvodini. Sve planirane investicije Pokrajinska vlada podijelit će u četiri velike skupine, i o svakoj toj skupini– bila ona velika ili mala – brigu će voditi posebni projektni timovi.

Prvo, to su velike državne investicije na teritoriju Vojvodine: pruga kroz Vojvodinu - pruga Beograd – Budimpešta, priprema projekata i početak radova na izgradnji auto-cesta Novi Sad – Ruma, Beograd – Zrenjanin, Beograd – Vršac – Temišvar. Moramo biti spremni za vrijeme kada će investicije na koridorima X. i XI. biti gotove, a to se očekuje u naredne dvije do tri godine. Moramo konkurirati s potpuno spremnim projektima, riješenim urbanističkim planovima, završenim imovinskim odnosima. Ako završimo sve ono što je u vezi s pripremnim uvjetima za realizaciju ovih projekata, moći ćemo kazati da je Pokrajinska vlada bila uspješna.

Postojeće velike projekte koji su u tijeku, kao što su Žeželjev most i Narodno pozorište (Narodno kazalište) u Subotici, morat ćemo završiti žurno, reorganiziraniji i uspješniji.

Posebnu pažnju posvetit ćemo izgradnji nove zgrade Radio- televizije Vojvodine, jer je to najveći i najvažniji društveni objekt koji nije obnovljen nakon bombardiranja naše zemlje 1999. godine.

Radit ćemo i na realizaciji velikih regionalnih investicija: na obilaznicama oko Novog Sada i Subotice, rekonstrukciji cesta I. i II. reda, novim sustavima za vodu za piće i sustavima za pročišćavanje otpada i otpadnih voda.

U trećoj kategoriji bit će međuopćinske investicije, a u četvrtoj – općinske investicije koje podižu opću kvalitetu života.

Za sve investicije postavit ćemo jasna pravila i jasne kriterije. Pripadnost političkim strankama ili bilo kakvoj vrsti političke hijerarhije neće imati prednost u pripremi i realizaciji tih investicija.

Željeli bismo gospodarstvu i gospodarstvenicima, posebice u sve većim i naprednijim granama turizma, malim obiteljskim poduzećima i postojećim uspješnim kompanijama, naravno, u okviru svojih nadležnosti, biti i servis i partner - učinkovito i prema načelima poslovnih modela.

Ustanovit ćemo Razvojnu agenciju Vojvodine s ciljem da poticaji budu javni, predvidivi i održivi, na temelju objektivnih ocjena i mjerila, te da budu usmjereni prema načelima ekonomske dobiti, rasta poduzeća i kompanija, prvenstveno prema kriterijima dodatnog zapošljavanja u postojećim kompanijama, ili u kompanijama koje tek otvaraju svoje pogone u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

U području energetike, pomagat ćemo u korištenju obnovljivih resursa i izvora, poticanjem novih tehnologija. Dosadašnji fond funkcionirat će na novim temeljima, s novim elementima koji će pratiti financijsku logiku i stvarati i raditi po principima inovacija i stvarnog tehnološkog napretka.

Poljoprivreda zahtijeva stalna i kontinuirana usuglašavanja u primjeni mjera između centralne i naše pokrajinske razine. To ćemo, uvjeren sam, raditi učinkovitije nego bilo kada u skorijoj povijesti, i to zbog: učinkovitog korištenja zemljišnoga fonda, poticanja razvoja agrobiznisa i svih oblika poduzetništva – sve do velikih industrija prerade, s ciljem snažne kooperacije, snaženja malih obiteljskih kućanstava, što će biti jedan od najvažnijih prioriteta radi utvrđivanja spremnosti u kvaliteti, standardu i kategoriji proizvoda i radi očuvanja sela i, posebice, ostanka mladih na selu u Vojvodini.

Navodnjavanje će biti drugi glavni operativni prioritet. Elektrifikacija atara, održavanje kanala i ukupno navodnjavanje, bit će važni budući zadaci kojima se mora posvetiti cjelokupan sastav Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo, Javno vodnogospodarstveno poduzeće „Vode Vojvodineˮ i svi oni s kojima ćemo razgovarati u Ministarstvu poljoprivrede.

Moramo jačati servise koji doprinose kućanstvima u donošenju poslovnih odluka, imajući u vidu sve – od tržišnih informacija do zaštite usjeva.

Vojvodina ima i lokalne i regionalne brendove poljoprivrednih proizvoda i buduća politika Pokrajinske vlade bit će da ih promovira i razvija.

U području regionalnog razvoja i međuregionalne suradnje jačat ćemo naše kapacitete u pogledu razmjene informacija i koordinacije lokalnih ureda za ekonomski razvoj, jačat ćemo kapacitete za kreiranje lokalnih projekata i potencijala i, posebno, uvjeta za privlačenje investicija putem IPA fondova i drugih fondova koji su nam na raspolaganju u procesu pridruživanja Europskoj uniji.

Model podrazumijeva integriran sustav koji regionalne i lokalne agencije usmjeravaju na model ukupnog razvoja, koji je prema navedenim prioritetima i ciljevima integriran s ciljevima Fonda „Europski poslovi“ i VIP fonda. Primjena ovog modela podrazumijeva jačanje edukacijskog potencijala radi primjene standarda Europske unije, posebice kada je riječ o pripremi projekata koji su naša velika šansa. Pripremit ćemo se i za dio IPA fondova za ruralni razvoj, jer je to posao koji prema dinamici pridruživanja stoji neposredno pred nama.

Želim istaknuti da sam prije deset dana inicirao nešto što bih danas opet predložio, a to jeste formiranje posebnog skupštinskog odbora za zaštitu okoliša u što žurnijem roku, radi aktivnijeg sudjelovanja pokrajinskih zastupnika u poslovima i projektima u području očuvanja i zaštite okoliša. To bi bio međukorak u formiranju posebnog tajništva za zaštitu okoliša u narednom razdoblju. O tomu želim postići konsenzus sa svim političkim strankama u Skupštini AP Vojvodine.

Nova politika u području ekologije podrazumijeva i novi pristup – zasnovan na konceptu cirkularne ekonomije i na privlačenju donacija i investicija namijenjenih okolišu. To će Pokrajinska vlada intenzivno primjenjivati. U tom području nećemo biti bez jasnog negativnog stava kada je riječ o genetički modificiranim organizmima.

Promovirati ćemo zelena rješenja – uvijek i svugdje gdje je to moguće, jer je to potreba i tendencija u svim razvijenim regijama Europe kojima težimo.

Insistirati ću na znanju i specijalizaciji u svim resorima, a matična veza u tom procesu biti će Pokrajinsko tajništvo za visoko obrazovanje i znanstveno-istraživačku djelatnost koji potencijale svih sveučilišta u Vojvodini i svih znanstvenih djelatnika treba generirati i usmjeriti ka zajedničkim ciljevima iz ovog plana.

Nedopustivi su pritisci, nepotizam, proizvodnja neznanja, nedostatak odgovornosti za napredovanje znanstvenika mlađih generacija, nepovezanost s inovativnim gospodarstvom i gubitak kriterija i nedostatak kvalitete nastave i znanosti na pojedinim novim fakultetima.

Znanje i njegova primjena u gospodarstvu, posebice u suvremenim trendovima informatičkog sektora, traganje za novim tehnološkim rješenjima i upravljačkim konceptima mora doći i kao rezultat našeg zajedničkog rada.

U zdravstvu i socijalnoj skrbi očekuje nas veliki posao. Podijelili smo nadležnosti i djelokrug – ne zbog stava političkih stranaka o svojim kadrovima, već zbog potrebe da damo bolje i kvalitetnije odgovore na brojna neriješena pitanja.

Zašto nemamo novi klinički centar? Zašto u Vojvodini imamo samo jednu angio-salu, a više od 45 posto svih bolesti ima karakter krvnožilnih bolesti? Zašto smo stali s unapređivanjem sustava preventivne zdravstvene zaštite? Zašto postoje liste čekanja u svim zdravstvenim ustanovama?

Odgovori na ova pitanja zapravo predstavljaju operativni plan novog pokrajinskog tajništva za zdravstvo i jasno i vidljivo pomicanje s ove nulte organizacijske razine u sustavu zdravstvene zaštite u Vojvodini. Imamo izuzetne zdravstvene stručnjake u mnogim granama medicine i njihovi potencijali bit će, uvjeren sam, iskorišteni za davanje odgovora na ova pitanja.

Nova Pokrajinska vlada će do konca ove godine i na početku sljedeće godine predstaviti plan rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih i studentskih domova. Želimo, zajedno sa svim lokalnim samoupravama, sudjelovati u tehničkom osuvremenjivanju nastave. Posebno želimo, u oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina unaprijediti uvjete i promovirati najširi mogući okvir u kojem će naša djeca, uvijek i svugdje, u svakom i najmanjem selu u Vojvodini, bez obzira na financijske i tehničke poteškoće, moći se školovati na svom materinskom jeziku.

I u području sporta i mladeži predstavit ćemo jasan plan za poticaje u razvoju školskog sporta, za razvoj i izgradnju sportske infrastrukture i to prema sportskim mjerilima.

U ovom trenutku više od sto osnovnih i srednjih škola u Vojvodini nema dvoranu za tjelesno. Stoga, u skladu s raspoloživim financijskim kapacitetima, učinit ćemo sve da ovaj broj smanjimo.

Želio bih izraziti zahvalnost i vrhunskim sportašima koji su potekli iz Vojvodine, a koji su postizali i još uvijek postižu sjajne rezultate. Stoga, vrhunski sport nećemo i ne smijemo zapostaviti, ali istodobno moramo i snažiti i afirmirati školski, ženski, amaterski, radnički sport i sport osoba s invaliditetom.

U području kulture i javnog informiranja i odnosa s vjerskim zajednicama voditi ćemo politiku očuvanja tradicionalnih kulturnih vrijednosti srpskog naroda u Vojvodini i u potpunosti pomagati i poticati njegovanje kulturnih tradicija i baština nacionalnih manjina u izravnoj suradnji s nacionalnim vijećima. Posebni poticaji i angažmani bit će u vezi s programima za Maticu srpsku, Srpsko narodno pozorište, Muzej Vojvodine, Arhiv Vojvodine i regionalne kulturne ustanove. To će biti dio budućih aktivnosti Pokrajinske vlade. Uz to, suvremeni kulturni izrazi i tendencije, zatim tradicijski festivali i manifestacije, neki od njih već kao važni činitelji lokalnog ekonomskog razvoja, bit će uvijek i svugdje našem planu. Također, neovisno, javno i otvoreno financiranje najznačajnijih medijskih produkcija, prema jasnim pravilima, bit će ono čemu težimo.

Naposljetku, iako važnost ovih odnosa nalaže da uvijek i svugdje govorimo o tome najviše i najsrčanije, podsjetit ću vas na našu javno deklariranu politiku u području prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, politiku koja predstavlja najznačajniji ugaoni stup ukupne političke stabilnosti u Vojvodini.

Stoga, ravnopravnost, tolerancija, razumijevanje i potpuna aktivna i sveobuhvatna zaštita manjinskih prava, u svakodnevnom radu Pokrajinske vlade predstavljat će njezino najizraženije biće – njezino tijelo i njezin duh.

Od potpune i iskrene afirmacije manjinske samouprave u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisama nikako i ni po koju cijenu nećemo odustati.

Želim na koncu vas pozvati da, prije svega, podržite Vojvodinu , uz sve razlike u političkim stavovima i uz sve druge naše različitosti koje jesu dio našeg života, ovu Vojvodinu Mike Antića, Florike Štefan i Fehér Ferenca, Vojvodinu Dositeja Obradovića, Veljka Petrovića i Mihajla Pupina, najbolju u nama i među nama. Za novi korak dovoljno će biti da joj svi pružimo ruku, da svako tko živi i radi u Vojvodini bude malo uspješniji, aktivniji i bolji.

Vojvodina će znati da mi – tako ujedinjeni a različiti – vraćamo dug onima koji su njene duhovne i materijalne vrijednosti stvarali stoljećima.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina, 16
21101 Novi Sad

Autonomna pokrajina Vojvodina
Republika Srbija

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada