Tartományi Kormány elnöke

Igor Mirović
021/487-4220
Mihail Pupin Boulevard, 16
21101 Újvidék
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
www.vojvodina.gov.rs


Igor Mirović, tartományi kormányelnök expozéja

Először is, szeretnék köszönetet mondani az „Aleksandar Vučić - Szerbia győz“ parlamenti képviselőcsoport képviselőinek, akik olyan döntést hoztak, hogy engem javasolnak az új Tartományi Kormány elnöki tisztségére.

Ugyanakkor, szeretnék köszönetet mondani Pásztor Istvánnak, a Vajdaság AT Képviselőháza elnökének hivatalos javaslatáért és elismerő szavaiért, amelyet az életrajzom bemutatása során mondott. Külön köszönettel tartozom a parlamenti csoportok képviselőinek is, akik a közös konzultációk során meghatározták a jövőbeli tartományi politika fő tervezetét. Néhány parlamenti képviselőcsoport bejelentette, hogy támogatja ezt a politikát, mások kifejezték azon szándékukat, hogy az új politikát és annak céljait a Tartományi Kormány jövőbeli megbízatása során bírálják, és a Tartományi Kormányban az ellenzék szerepét töltik be.

Szeretném bemutatni Önöknek az új Tartományi Kormány tervének főbb elemeit, valamint az általam vezetett kormány munkaprogramját, amennyiben bizalmat szavaznak csapatomnak - a tíz legfontosabb területen, amely hatásköre szerint eredetileg vagy megbízásként az Alkotmány, a törvények és a Statútum rendelkezéseinek megfelelően - a területi autonómia fő intézménye és a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozik.

A Tartományi Kormány új politikát hajt majd végre, melyet a nagyütemű gazdasági fejlődés szükségessége határoz meg. Ezért a Vajdaság AT politikai stabilitása nagyon fontos, amelyet csak általános helyzetének világos és kiszámítható modellje révén lehet elérni.

Ragaszkodni fogok a Szerb Köztársaság Alkotmánya teljes és következetes betartásához, és vágyam, hogy a lehető leghamarabb időn belül elfogadják a Vajdaság AT hatásköréről és finanszírozásáról szóló törvényt, amely a Parlamentben, és itt, a Vajdaság AT Képviselőházában tevékenykedő valamennyi politikai szereplő párbeszédének eredménye. Várakozással tekintünk az együttműködésre és a megállapodásokra, amelyeket a Vajdaság AT új Statútumáról szóló döntés meghozatalakor értünk el, amely kiváló példa a különféle politikai pártok és csoportok párbeszédeinek eredményeire.

Természetesen arra törekszünk, hogy elfogadjuk, tiszteletben tartsuk és összeegyeztessük a Tartományi Kormány nézeteinek és munkájának különbségeit, a Szerb Köztársaság Alkotmányának következetes tiszteletben tartásával, és semmilyen módon nem szeretnénk az akaratunkat bárkire rákényszeríteni. Meggyőződésem, hogy a Szerb Köztársaság Parlamentjében, valamint a Vajdaság AT Képviselőházában folytatott parlamenti párbeszéd megteremti az állandó modellt, amelyben az új Tartományi Kormány minden képességével részt vesz.

Új politikánk első alapelve tehát a Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján a hatáskörmegosztás egyértelmű kerete, valamint a gazdasági fejlődés finanszírozása kiszámítható modelljének meghatározása, nem pedig egy para-politikai osztály fejlesztése. Ez lesz a vezérelv, természetesen, a stabilitási elvek és az egyértelmű kritériumok teljes tiszteletben tartása mellett a Vajdaság Autonóm Tartomány polgárai által elvárt fontos döntések meghozatalakor.

A Szerb Köztársaság gazdaságának általános eredményei nagyon biztatóak, és arra a következtetésre vezetnek, hogy mint annak fejlettebb része - kivéve azt, a több mint tizenöt önkormányzatot, amelyek fejlődése a politikai és gazdasági tevékenység margóján található - kötelesek vagyunk új eredményeket eredményező gazdasági intézkedéseket követni, valamint aktív politika folytatásával modelleket kell keresünk Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődéséhez, természetesen az általános gazdasági paramétereket követve.

Ebben az összefüggésben van egy másik elv az új tartományi kormány munkájában - a komplementaritás elve a gazdasági döntéshozatalban, különös tekintettel a regionális fejlesztés ösztönzésére.

Ezenkívül, ragaszkodnunk kell a finanszírozási forrásokhoz, amelyek túlmutatnak az alkalmazott átviteli rendszeren, nem megszüntetve azt, hanem törekedve arra, hogy további források révén több pénzt biztosítsanak Vajdaság AT egészének minden szegmensére, valamint gazdasági és társadalmi fejlődésére. Számítunk az állami alapokra, a már jóváhagyott és működési hitelekre, amelyek a tervezett és a várható hiány szerkezetében találhatóak, valamint az állami költségvetés minden szintjén és a nemzetközi alapokban, különösen az európai uniós alapokban levő eszközökre. Így eljutunk a harmadik alapelvünkhöz - a projektek átlátható és jogi modelljéhez, valamint koncesszió útján történő összegyűjtéséhez szükséges a magán-közszféra partnerség, valamint minden formájú magánkezdeményezés.

A Tartományi Kormány és a Szerb Köztársaság kormánya közötti konfliktuspolitikának múlt idejűvé kell válnia, és soha többé nem szabad fennállnia.

Az új Tartományi Kormány a legtöbb energiát a hazai és külföldi befektetések vonzására fordítja. Ez a legfőbb operatív prioritás lesz. Sikerünket az új gyárak és az ott alkalmazott új alkalmazottak száma alapján mérjük.

Ennek megfelelően szeretném bejelenteni az egész hazai és nemzetközi közvélemény számára, hogy készen állunk minden olyan befektető számára, akiknek a beruházása új munkahelyeket teremt, ebből a célból elérhetővé tesszük a tartományi kormányzat összes kapacitását, és mindenfajta ösztönzést biztosítunk a közös célok elérésére.

A befektetőket a kevésbé fejlettnek minősített önkormányzatokhoz irányítjuk, ezáltal ösztönözve ezekben a községekben az üzleti környezet kialakítását. Még több ipari és üzleti övezetet építünk a zöldmezős beruházásokhoz, mint korábban, és a jelenleg bezárt kapacitásokat újraindítjuk a barnamezős beruházások minél nagyobb számához.

Nem hagyunk figyelmen kívül más, fejlettebb önkormányzatokat sem, a negyedik elvünkkel - a versenyképesség elvének egyértelmű alkalmazásával a gazdasági kritériumok alapján, minimális politikai befolyással a gazdasági döntések meghozatalakor.

A következő négy évben a Vajdaságban jelentős infrastrukturális beruházások várnak ránk. Az összes tervezett beruházást négy nagy csoportra osztja a Tartományi Kormány, és minden egyes csoportról - akár nagy, akár kicsi - külön projektcsoportok fognak gondoskodni.

Először is, ezek jelentős állami beruházások a Vajdaság területén: a Vajdaságot átszelő vasút - a Belgrád - Budapest vasútvonal, az Újvidék - Ruma, Belgrád - Nagybecskerek, Belgrád - Versec - Temesvár autópálya építésének előkészítése és megkezdése. Fel kell készülnünk arra az időre, amikor a X. és XI. folyosón történő beruházások befejeződnek, és ez a következő két-három évben várható. Teljesen elkészített projektekkel, megtervezett városi tervekkel, rendezett ingatlankapcsolatokkal rendelkező projektekkel kell versenyeznünk. Ha teljesítjük a projektek végrehajtásának összes előfeltételét, elmondhatjuk, hogy a Tartományi Kormány munkája sikeres volt.

A meglévő nagyobb, folyamatban lévő projekteket, mint például a Žeželj-hidat és a szabadkai Népszínház épületét sürgősen be kell fejezni, a munkálatok átszervezésével és sikeresebbé tételével.

Különös figyelmet fordítunk a Vajdasági Rádió és Televízió új épületének építésére, mivel ez a legnagyobb és legfontosabb társadalmi létesítmény, amelyet még nem építettünk újjá az országunk 1999. évi bombázása után.

Dolgozunk a nagyobb regionális beruházások megvalósításán is: az Újvidék és Szabadka körüli elkerülő utakon, az első és a másodrendű utak rekonstrukcióján, új ivóvízrendszereken, valamint hulladék- és szennyvíztisztító rendszereken.

A harmadik kategóriában az önkormányzatok közötti beruházások lesznek, a negyedikben pedig olyan önkormányzati beruházások, amelyek növelik az általános életminőséget.

Világos szabályokat és egyértelmű kritériumokat fogunk meghatározni az összes beruházásra. A politikai pártokhoz való tartozás, vagy bármilyen politikai hierarchia nem élvez elsőbbséget ezen beruházások előkészítése és végrehajtása során.

Szeretnénk a gazdaság és a vállalkozók számára, különösen a növekvő és fejlődő turisztikai ágazatokban, a kis családi vállalkozásokban és a meglévő sikeres vállalatokban szolgáltatást és partnerséget nyújtani, természetesen a saját hatáskörünkön belül - hatásosan és a gazdasági modellek elvei alapján.

Létrehozzuk a Vajdasági Fejlesztési Ügynökséget azzal a céllal, hogy a támogatások nyilvánosak, kiszámíthatóak és fenntarthatóak legyenek, objektív értékelések és kritériumok alapján, és a gazdasági haszon alapelveire, valamint a vállalatok és a cégek növekedésére irányuljanak, elsősorban a már létező vállalkozásokban történő további foglalkoztatások kritériumai alapján, illetve azokban a vállalatokban, melyek jelenleg létesítményeiket nyitnak a Szerb Köztársaságban és a Vajdaság Autonóm Tartományban.

Az energia területén támogatjuk a megújuló energiaforrások és az erőforrások felhasználását, az új technológiák támogatásával. A jelenlegi alap új elvek alapján fog működni, olyan új elemekkel, amelyek a pénzügyi logikát követik, és az innováció, valamint a valódi technológiai fejlődés elvei alapján hozzák őket létre, és ezek alapján működnek.

A mezőgazdaság folyamatos és állandó egyeztetést igényel a központi és a tartományi szint közötti intézkedések végrehajtásában. Meggyőződésem, hogy hatékonyabban fogunk dolgozni, mint bármikor a közelmúltban, a földalap hatékony felhasználása következtében, az agrárüzemeltetés és a vállalkozás minden formájának és fejlesztésének ösztönzése következtében - egészen a nagy feldolgozóiparig, valamint az erőteljes együttműködés következtében a kis családi gazdaságok megerősítése céljából, ami az egyik legfontosabb prioritás a minőség, a szabvány és a termékkategória készségének meghatározása érdekében, valamint a falu és különösen a fiatalok vidéken maradásának megőrzése érdekében a Vajdaságban.

Az öntözés lesz a második fő operatív prioritás. A határ villamosítása, a csatornák karbantartása és a teljes öntözés fontos jövőbeni feladatok, amelyekkel a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság, a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat minden munkatársának foglalkoznia kell, valamint mindazoknak, akikkel a Mezőgazdasági Minisztériumban tárgyalunk.

Meg kell erősíteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítenek a gazdaságoknak üzleti döntéseket hozni, tekintetbe véve minden szempontot, a piaci információktól kezdve a növényvédelemig.

Vajdaság rendelkezik helyi és regionális mezőgazdasági termékmárkákkal, és a Tartományi Kormány jövőbeli politikája alapján ezeket népszerűsíteni és fejleszteni fogja.

A regionális fejlesztés és a régiók közötti együttműködés területén erősítjük kapacitásainkat az információcsere és a helyi gazdasági fejlesztési irodák koordinációja terén, erősítjük kapacitásainkat helyi projektek és lehetőségek létrehozására, különös tekintettel az IPA-Alapokból történő beruházások vonzására irányuló feltételek megteremtésére, és más rendelkezésünkre álló alapokon keresztül, az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata során.

A modell olyan integrált rendszert jelent, amely a regionális és helyi ügynökségeket az általános fejlődés modellje felé irányítja, amelyet a fenti prioritások és célok szerint integrálnak az Európai Ügyek Alapja és a VIP Alap célkitűzéseihez. E modell megvalósítása magában foglalja az oktatásban rejlő lehetőségek megerősítését az Európai Unió szabványai alkalmazásának érdekében, különös tekintettel azon projektek előkészítésére, melyekre nagy esélyünk van. Felkészülünk az IPA Vidékfejlesztési Alapok részére is, mivel ez egy olyan vállalkozás, amely közvetlenül előttünk áll a csatlakozás dinamikája szerint.

Szeretném hangsúlyozni, hogy tíz nappal ezelőtt kezdeményeztem valamit, amelyet ma ismét javasolnék, nevezetesen egy külön parlamenti környezetvédelmi bizottság felállítását a lehető leghamarabb, a tartományi képviselők aktívabb részvétele érdekében a környezetmegőrzés és környezetvédelem területén zajló ügyekben és projektekben. Ez egy köztes lépés lenne egy speciális környezetvédelmi titkárság létrehozásában a következő időszakban. Erről egyetértést szeretnék elérni a Vajdaság AT Kormányában lévő összes politikai párttal.

Az új környezetvédelmi politika új megközelítést von maga után - a körkörös gazdaság koncepcióján és a környezetvédelemre szánt adományok és beruházások vonzásán alapul. Ezt a Tartományi Kormány intenzíven fogja alkalmazni. Ezen a téren egyértelműen negatív hozzáállást tanúsítunk a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban.

Támogatjuk a zöld megoldásokat - bárhol és amikor csak lehetséges, mert az összes európai fejlett régióban, amely felé törekszünk, ez szükséglet és irányvonal.

Ragaszkodom az összes ágazatban a tudáshoz és a továbbképzéshez, és ennek a folyamatnak a fő összeköttetője a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság lesz, amely feladata a Vajdaságban működő összes egyetem és minden tudományos munkatárs lehetőségének összesítése és irányítása e terv alapján a közös célok felé.

Néhány új karon elfogadhatatlan a nyomás, a nepotizmus, a tudatlanság, a felelősség hiánya a fiatalabb generációi tudományos fejlődése esetében, az innovatív gazdasággal való kapcsolat hiánya, a kritériumok elvesztése, valamint a tanítás és a tudomány színvonalának hiánya.

A közös munkánk eredménye a tudás lesz és annak alkalmazása a gazdaságban, különösen az informatikai szektor modern trendjeiben, az új technológiai megoldások keresésében és irányítási koncepciókban.

Nagy feladatunk van az egészségügyben és a szociális védelem területén. Megosztottuk a hatásköröket és az alkalmazási köröket - nem a politikai pártok tagjaival szembeni álláspontok miatt, hanem azért, mert jobb és minőségesebb választ kell adni számos megoldatlan kérdésre.

Miért nincs új klinikai központunk? Miért csak egy angio-terem van Vajdaságban, közben az összes betegség több mint 45%-a szív- és érrendszeri betegség? Miért hagytuk abba a megelőző egészségügyi ellátórendszer fejlesztését? Miért vannak várakozási listák az egészségügyi intézményekben?

Ezekre a kérdésekre a válaszokat valójában az új tartományi egészségügyi miniszter operatív terve tartalmazza, amely egyértelmű és látható átmenetet képez erről a nulláról induló vajdasági egészségügyi rendszerben. Kivételes egészségügyi szakemberekkel rendelkezünk az orvostudomány számos területén, és meggyőződésem, hogy képességeikkel segítenek ezekre a kérdésekre választ adni.

Az új tartományi kormány ez év végéig és a következő év elején beterjeszti a meglévő óvodai, általános és középiskolai intézmények, valamint diákotthonok, kollégiumok újjáépítési tervét, valamint újak építési tervét. Szeretnénk, hogy minden önkormányzattal együtt részt vegyünk az oktatás műszaki korszerűsítésében. Különösen szeretnénk javítani a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás feltételeit, és elősegíteni a lehető legszélesebb körű keret megteremtését, amelyben gyermekeink, mindig és mindenhol, a Vajdaság legkisebb falvában is, anyagi és technikai nehézségektől függetlenül az anyanyelvükön tanulhassanak.

A sport és az ifjúság területén egyértelmű ösztönző tervet fogunk bemutatni az iskolai sportok fejlesztésére, a sport-infrastruktúra fejlesztésére és építésére a sportszabványoknak megfelelően.

Jelenleg Vajdaságban több mint száz általános és középiskolában nincs tornaterem. Ezért a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekkel összhangban mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a számot csökkentsük.

Szeretnék köszönetet mondani a Vajdaság legjobb sportolóinak is, akik nagyszerű eredményeket értek és érnek el. Ezért nem szabad elhanyagolni az élsportot, ugyanakkor meg kell erősítenünk az iskolai-, női-, amatőr-, és munkássportot, valamint a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is.

A kultúra, a közvélemény tájékoztatása és a vallási közösségekkel fenntartott kapcsolatok terén olyan politikát folytatunk, amely megőrzi a vajdasági szerb nép hagyományos kulturális értékeit, és teljes mértékben támogatja és ösztönzi a nemzeti kisebbségek kulturális hagyományainak és örökségének ápolását, a nemzeti tanácsokkal való közvetlen együttműködésben. Különleges támogatások és kötelezettségvállalások kapcsolódnak a Szerb Matica, a Szerb Nemzeti Színház, a Vajdasági Múzeum, a Vajdasági Levéltár és a regionális kulturális intézmények programjaihoz. Ez a Tartományi Kormány jövőbeni tevékenységeinek része lesz. Ezenkívül a kortárs kulturális megnyilvánulások és tendenciák, csakúgy, mint a hagyományos fesztiválok és rendezvények, amelyek közül néhány már a helyi gazdasági fejlődés fontos tényezője, mindig szerepelni fognak a terveinkben. Továbbá a legfontosabb médiaprodukciók független, nyilvános és nyílt finanszírozására törekszünk, egyértelmű szabályok szerint.

Végezetül, habár ezeknek a kapcsolatoknak a fontossága azt diktálja, hogy erről mindig a legtöbbet és legszívélyesebben beszéljünk, emlékeztetem Önöket a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek - jogainak nyilvánosan kinyilvánított politikájára, amely a Vajdaságban az általános politikai stabilitás legfontosabb sarokköve.

Ezért az egyenlőség, a tolerancia, a megértés és a kisebbségi jogok teljes aktív és átfogó védelme a Tartományi Kormány napi munkájának annak legkiemelkedőbb lényegét - szellemiségét képviseli.

A kisebbségi önkormányzatok teljes és őszinte megerősítésétől az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, valamint a nyelv és az írás hivatalos használata terén soha és semmi áron nem fogunk elállni.

Végezetül szeretném felkérni Önöket, hogy mindenekelőtt a Vajdaságot támogassák, a politikai nézetek minden különbözőségével és az életünk minden részét képező különbséggel együtt, Mika Antić, Florika Stefan, Fehér Ferenc, Dositej Obradović, Veljko Petrović és Mihajlo Pupin Vajdaságát, a legjobbat bennünk és közöttünk. Egy új lépéshez elegendő lesz, hogy mindannyian, akik a Vajdaságban élünk és dolgozunk, segítséget nyújtsunk, hogy a Vajdaság kicsit sikeresebb, aktívabb és jobb legyen.

Vajdaság tudni fogja, hogy mi - egyesülve, de egymástól különbözve - visszafizetjük az adósságunkat azoknak, akik az évszázadok alatt megteremtették szellemi és anyagi értékeit.

Kontaktus

Mihail Pupin Boulevard, 16
21101 Újvidék

Vajdaság Autonóm Tartomány
Szerb Köztársaság

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada