Pokrajinská vláda

Pokrajinská vláda je výkonným orgánom pokrajiny. Prácu pokrajinskej vlády usmerňuje Zhromaždenie AP Vojvodiny. Pokrajinská vláda je zodpovedná Zhromaždeniu AP Vojvodiny za jeho prácu.

Pokrajinské parlamentné uznesenie o Pokrajinskej vláde upravuje zloženie, mandát, právomoci a ďalšie otázky dôležité pre prácu pokrajinskej vlády. Spôsob práce Pokrajinskej vlády upravuje rokovací poriadok Pokrajinskej vlády.

Pokrajinskú vládu tvoria predseda, jeden alebo viacerí podpredsedovia a členovia Pokrajinskej vlády.

Predseda Pokrajinskej vlády vedie a koordinuje prácu Pokrajinskej vlády v súlade s pokynmi zhromaždenia zastupuje Pokrajinskú vládu, podpisuje akty, ktoré vlády vynáša, stará sa o uplatnení rokovacieho poriadku Pokrajinskej vlády a plní ďalšie úlohy ustanovené štatútom, pokrajinským parlamentným uznesením a rokovacím poriadkom Pokrajinskej vlády.

Členovia Pokrajinskej vlády sú zodpovední parlamentu, Pokrajinskej vláde a predsedovi Pokrajinskej vlády za ich prácu a za situáciu v oblasti v rámci ich pôsobnosti.

V práci zhromaždenia sa okrem srbského jazyka a cyrilského písma rovnoprávne úradne používajú aj maďarský, slovenský, chorvátsky, rumunský a rusínsky jazyk a ich v súlade so štatútom.

Príslušnosti Pokrajinskej vlády:

- realizuje pokrajinské parlamentné uznesenia a iné všeobecné akty zhromaždenia;

- uskutočňuje zákony, ak jej to zákon dovoľuje,

- vynáša pokrajinské vyhlášky a iné všeobecné akty na účely uplatnenia zákonov a pokrajinských parlamentných rozhodnutí, pre ktoré je zákonom alebo provinčným parlamentným rozhodnutím poverená;

- zriaďuje odborné a iné služby na vykonávanie úloh v jeho rozsahu v súlade so zákonom, štatútom a rozhodnutím pokrajinského parlamentu;

- navrhuje Zhromaždeniu rozpočet a účtovnú závierku;

- navrhuje Zhromaždeniu program, rozvojové a plánovacie dokumenty a prijíma opatrenia na ich realizáciu;

- navrhuje Zhromaždeniu pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty;

- vymenúva a odvoláva pokrajinských funcionárov, ktoré nevolí a neodvoláva Zhromaždenie;

- usmerňuje a koordinuje činnosť orgánov pokrajinskej správy a dohliada na ich prácu;

- dohliada na činnosť spoločností a inštitúcií, ktoré vykonávajú verejné povolenia a iné záležitosti v otázkach pokrajinského významu, ktorých zriaďovateľom je AP Vojvodina;

- spravuje a nakladá s verejným majetkom AP Vojvodiny v súlade so zákonom, o ktorom pravidelne informuje Zhromaždenie;

- na žiadosť Zhromaždenia, príslušného pracovného orgánu alebo predsedu Zhromaždenia vydá stanovisko k návrhu pokrajinského parlamentného rozhodnutia alebo iného všeobecného aktu, ktorý predkladá Zhromaždeniu iný navrhovateľ;

- ak sa zhromaždenie nemôže stretnúť, prijať všeobecné akty a prijať opatrenia v pôsobnosti Zhromaždenia v prípade živelných pohrôm a iných núdzových situácií, s cieľom odstrániť tieto havarijné situácie v súlade so zákonom;

- zhromaždenie uzaviera medziregionálne dohody s príslušnými územnými spoločenstvami iných štátov;

- podáva riadnu výročnú správu o práci Zhromaždeniu a na jeho žiadosť aj mimoriadne správy o práci;

- vynáša rokovací poriadok Pokrajinskej vlády;

- vykonáva ďalšie povinnosti určené zákonom, štatútom a rozhodnutím pokrajinského zhromaždenia.

Kontakt

Mihail Pupina Boulevard 16
21101 Nový Sad

Autonómna pokrajina Vojvodina
Srbská republika

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada