Predsjednik Pokrajinske vlade

Igor Mirović
021/487-4220
Mihail Pupina Boulevard 16
21101 Nový Sad
kabinetpredsednika@vojvodina.gov.rs
www.vojvodina.gov.rs


Expozé Igora Mirovića predsedu Pokrajinskej vlády

Na začiatku sa chcem poďakovať poslancom parlamentnej skupiny Aleksandara Vučića - Srbska, ktorí sa rozhodli navrhnúť ma za Predsedu novej Pokajinskej vlády. Tiež by som chcel poďakovať predsedovi Zhromaždenia AP Vojvodiny Istvánovi Pasztorovi za konkrétny formálny návrh a chvály, ktoré boli vyslovené počas prezentácie mojej biografie. Taktiež osobitne vďačím predstaviteľom poslaneckých skupín, ktorí počas spoločných konzultácií definovali hlavné návrhy budúcej pokrajinskej politiky. Niektoré parlamentné skupiny oznámili podporu takejto politike, niektoré z nich vyjadrili želanie kritizovať novú politiku a jej ciele v budúcom mandáte Pokrajinskej vlády a tým byť opozíciou Pokrajinskej vlády.

Chcel by som vás oboznámiť o hlavných prvkoch plánu novej Pokrajinskej vlády pre Vojvodinu, ako aj s pracovným programom vládny, ktorú budem viesť, ak zveríte svojmu tímu túto úlohu - v desiatich najdôležitejších oblastiach, ktoré v rámci svojej príslušnosti pôvodne alebo podľa ustanovení ústavy podľa zákona a štatúta patria do pôsobnosti tohto vysokého domu územnej samosprávy a Pokrajinskej vlády.

Pokrajinská vláda zavedie novú politiku definovanú potrebou zrýchleného hospodárskeho rozvoja. Politická stabilita v AP Vojvodine je preto veľmi dôležitá, a možno ju dosiahnuť len jasným a predvídateľným modelom jej celkovej pozície.

Trvajúc na úplnom a dôslednom dodržiavaní Ústavy Srbskej republiky, vedenej snahou čo najskôr vyniesť zákon o právomociach AP Vojvodiny a zákon o jej financovaní ako výsledok dialógu všetkých politických aktérov Národného zhromaždenia, ako tu v našom Zhromaždení AP Vojvodiny, dúfame, že sa uskutoční spolupráca a dohody, ktoré sme dosiahli pri rozhodovaní o novom štatúte AP Vojvodiny, čo bolo výnimočným príkladom výsledkov rozhovorov rôznych politických strán a skupín.

Budeme sa samozrejme snažiť uctievať, rešpektovať a zmieriť rozdiely v postojoch a práci Pokrajinskej vlády, prísne rešpektujúc Ústavu Srbskej republiky, bez akéhokoľvek dobrodružstva a nastoľovania vôle hociktorým spôsobom. Inštitút parlamentného dialógu v Národnom zhromaždení Srbskej republiky, ako aj v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nás privedie, som presvedčený, k stálemu modelu, v ktorom sa bude nová Pokrajinská vláda zúčastňovať všetkých svojich kapacít.

Prvá zásada našej novej politiky bude preto jasným rámcom pre rozdelenie kompetencií, založená na Ústave Srbskej republiky, ako aj na vytvorení predvídateľného modelu financovania hospodárskeho rozvoja, a nie na rozvoji para- politickej triedy. To bude, samozrejme, hlavnou myšlienkou, s plným rešpektovaním princípov stability a jasných kritérií pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré občania a občania žijúci v Autonómnej pokrajine Vojvodiny očakávajú.

Celkové výsledky ekonomiky Srbskej republiky sú veľmi povzbudivé a vedú k záveru, že ako jej rozvinutejšia časť - s vylúčením viac ako pätnástich obcí, ktorých rozvoj bol na okraji politickej a ekonomickej aktivity - sme povinní dodržiavať nové ekonomické opatrenia, ktoré prinášajú výsledky, ale aj to, že aktívna politika by mala byť založená na hľadáme modely pre rýchlejší ekonomický rozvoj Vojvodiny, samozrejme, podľa celkových ekonomických parametrov.

V tomto ohľade je v práci novej Pokrajinskej vlády ďalšia zásada - zásada komplementárnosti v rozhodovaní v hospodárskej sfére, najmä pokiaľ ide o podnety a vyvážený regionálny rozvoj.

Okrem toho musíme trvať na zdrojoch financovania, ktoré prekonajú zavedený transferový systém a zároveň ho nezrušia, ale snažia sa poskytnúť viac peňazí prostredníctvom ďalších zdrojov pre všetky segmenty a ekonomický a sociálny rozvoj AP Vojvodiny ako celku. Spoliehame sa na štátne fondy a už schválené a operatívne úvery, ktoré sú v štruktúre plánovaného a očakávaného deficitu, potom na rozpočtové prostriedky všetkých úrovní vlády a medzinárodných fondov, najmä fondov Európskej únie. Tak sa dostávame k nášmu tretiemu princípu - uksutočňovanie projektov, okrem koncesií, súkromno-verejných partnerstiev a súkromných iniciatív všetkých druhov - v transparentnom a zákonnom modeli.

Konfliktná politika Pokrajinskej vlády a vlády Srbskej republiky musí zostať len časťou histórie ich vzťahov a nič viac a nikdy viac.

Nová Pokrajinská vláda investuje väčšinu svojej energie do prilákania domácich a zahraničných investícií. Toto bude hlavná operačná priorita. Náš úspech bude meraný počtom nových tovární a počtom nových zamestnancov v nich.

Preto chcem oznámiť celej domácej i medzinárodnej verejnosti, že sme pripravení poskytnúť každému investorovi, ktorého investície prinášajú nové pracovné miesta, všetky kapacity pokrajinskej správy a že sme pripravení poskytnúť všetky druhy stimulov na dosiahnutie spoločných cieľov.

Budeme usmerňovať investorov na tie lokálne samosprávy, ktoré sú zaradené do menej rozvinutých, a tak sa nám podarí podporiť rozvoj podnikateľského prostredia v týchto obciach. Budeme budovať priemyselnú a podnikateľskú zónu pre investície na zelenej lúke ešte viac a spustíme dnes uzavreté kapacity s cieľom zvýšiť počet investícií do brownfieldov.

Nezanedbávame ďalšie, rozvinutejšie samosprávy, s naším štvrtým princípom - princíp konkurencieschopnosti prostredníctvom jasných ekonomických kritérií s minimálnym politickým vplyvom pri rozhodovaní ekonomického charakteru.

V nasledujúcich štyroch rokoch očakávame veľké investície do infraštruktúry vo Vojvodine. Pokrajinská vláda rozdelí všetky plánované investície do štyroch veľkých skupín a každá skupina - či už veľká alebo malá - bude riadená špeciálnymi projektovými tímami.

Po prvé ide o veľké štátne investície na území Vojvodiny: železničná trať cez Vojvodinu - železnica Belehrad - Budapešť, príprava projektov a začatie prác na výstavbe diaľnic Nový Sad - Ruma, Belehrad - Zreňanin, Belehrad - Vršac - Temešvár. Musíme byť pripravení na čas, keď budú dokončené investície na koridoroch X. a XI., čo sa očakáva v najbližších dvoch až troch rokoch. Musíme konkurovať plne pripraveným projektom, riešeným urbanistickým plánom, ukončeným majetkových vzťahov. Ak dokončíme všetko, čo súvisí s prípravnými podmienkami na realizáciu týchto projektov, môžeme povedať, že Pokrajinská vláda bola úspešná.

Existujúce veľké prebiehajúce projekty, ako napríklad Most Žeželj a Národné divadlo v Subotici, budú musieť byť urýchlene dokončené, reorganizovanejšie a úspešnejšie.

Osobitnú pozornosť venujeme budovaniu novej budovy Vojvodinskej rádio-televízie, pretože ide o najväčšie a najvýznamnejšie sociálne zariadenie, ktoré nebolo po bombardovaní našej krajiny v roku 1999 obnovené.

Budeme tiež pracovať na realizácii veľkých regionálnych investícií: na obchvatoch okolo mesta Nový Sad a Subotica, rekonštrukcii ciest 1. a 2. trate, nových systémov pitnej vody a systémov na úpravu odpadov a odpadových vôd.

V tretej kategórii budú investície medzi obcami a v štvrtom - mestské investície, ktoré zvýšia celkovú kvalitu života.

Pre všetky investície stanovíme jasné pravidlá a jasné kritériá. Pri príprave a realizácii týchto investícií nebudú mať prednosť ani vzťahy s politickými stranami ani s politickou hierarchiou.

Radi by sme v rámci svojich kompetencií poskytli obchodným a podnikateľským subjektom, najmä vo väčších a vyspelejších odvetviach cestovného ruchu, malým rodinným podnikom a existujúcim úspešným spoločnostiam, samozrejme, v rámci našich kompetencií aj partnerstvo a partner - efektívne a podľa zásad obchodných modelov.

Zriadime Rozvojovú agentúru Vojvodiny s cieľom stimulovať verejnosť, predvídateľnosť a udržateľnosť na základe objektívnych hodnotení a kritérií a smerovať k princípom ekonomického zisku, rastu spoločností a spoločností, predovšetkým podľa kritérií dodatočnej zamestnanosti v existujúcich spoločnostiach, resp. otvorili svoje zariadenia v Srbskej republike a AP Vojvodine.

V oblasti energetiky budeme pomáhať pri využívaní obnoviteľných zdrojov a zdrojov podporou nových technológií. Bývalý fond bude fungovať na nových základoch s novými prvkami, ktoré budú nasledovať finančnú logiku a budú vytvárať a pracovať na princípoch inovácie a skutočného technologického pokroku.

Poľnohospodárstvo si vyžaduje nepretržitú harmonizáciu pri uplatňovaní opatrení medzi centrálnou a krajinskou úrovňou. To budeme robiť, som presvedčený, účinnejšie ako hocikedy v blízkych dejinách, a to pre: efektívnejšie využívanie pôdneho fondu, podporu rozvoja agro-podnikania a všetkých foriem podnikania - až do veľkých spracovateľských odvetví, s cieľom silnej spolupráce, posilnenia malých rodinných fariem, ktoré budú jednou z najdôležitejších priorít pri určovaní pripravenosti na kvalitu, štandard a kategóriu výrobkov a na ochranu dedín a najmä pozostatky mladých ľudí vo Vojvodine.

Zavlažovanie bude druhá hlavná operačná priorita. Elektrifikácia chotáru, údržba kanálov a úplné zavlažovanie budú dôležitými budúcimi úlohami, ktorému sa bude musieť venovať celé zloženie Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, Verejné vodohospodárska spoločnosť Vode Vojvodine a všetkým, s ktorými budeme hovoriť na Ministerstve poľnohospodárstva.

Musíme posilniť služby, ktoré prispievajú k rozhodnutiam spoločností pri prijímaní obchodných rozhodnutí, majúc na pamäti všetko - od informácií o trhu až po ochranu plodín.

Vojvodina má tiež lokálne a regionálne značky poľnohospodárskych výrobkov a budúca politika pokrajinskej vlády ich bude podporovať a rozvíjať.

V oblasti regionálneho rozvoja a medziregionálnej spolupráce posilníme naše kapacity z hľadiska výmeny informácií a koordinácie úradov miestneho hospodárskeho rozvoja, posilníme kapacity na vytváranie miestnych projektov a potenciálov, a najmä podmienok na prilákanie investícií prostredníctvom fondov IPA a iných fondov, ktoré máme k dispozícii vstup do Európskej únie.

Model predpokladá integrovaný systém, ktorý zameriava regionálne a lokálne agentúry na model celkového rozvoja, ktorý je podľa týchto priorít a cieľov integrovaný s cieľmi Fondu európskych záležitostí a VIP fondu. Uplatňovanie tohto modelu predpokladá posilnenie vzdelávacieho potenciálu pre uplatňovanie noriem Európskej únie, najmä pokiaľ ide o prípravu projektov, ktoré sú našou veľkou šancou. Pripravíme sa aj na časť prostriedkov z nástroja IPA na rozvoj vidieka, pretože je to práca, ktorá podľa dynamiky vstupu stojí priamo pred nami.

Chcel by som zdôrazniť, že pred desiatimi dňami som inicioval niečo, čo by som dnes chcel navrhnúť, a to je vytvoriť čo najrýchlejšie vytvorenie osobitného výboru pre ochranu životného prostredia, aby sa aktívnejšie zúčastňovali záležitostí a projektov zástupcov provincií v oblasti ochrany a ochrany životného prostredia. Bol by to medzi krok vo vytvorení osobitného sekretariátu na ochranu životného prostredia v nasledujúcom období.

Ochrana životného prostredia Chcem dosiahnuť konsenzus so všetkými politickými stranami v Zhromaždení AP Vojvodiny.

Nová politika v oblasti ekológie tiež znamená nový prístup založený na koncepcii obežného hospodárstva a na prilákaní dotácií a investícií do životného prostredia. Pokrajinská vláda to bude intenzívne realizovať. V tejto oblasti nebudeme bez jasného negatívneho postoja, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy.

Budeme podporovať zelené riešenia - vždy a všade, kde je to možné, pretože je to potreba a tendencia vo všetkých rozvinutých regiónoch Európy, o ktoré sa usilujeme.

Budem trvať na vedomostiach a špecializácii vo všetkých oddeleniach a materská väzba v tomto procese bude Pokrajinský sekretariát pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť, ktorý by mal umožniť, aby potenciál všetkých univerzít vo Vojvodine a všetkých vedeckých pracovníkov tvoril a smeroval k spoločným cieľom tohto plánu.

Neprípustné sú nátlaky, nepotizmus, nevedomosť, nedostatok zodpovednosti za rozvoj mladšej generácie vedcov, odpojenie sa od inovatívnej ekonomiky a strata kritérií a nedostatok kvality vyučovania a vedy na niektorých nových fakultách.

Vedomosti a ich uplatnenie v ekonomike, najmä v moderných trendoch v IT sektore, hľadaní nových technologických riešení a koncepcií manažmentu musia byť tiež výsledkom našej spoločnej práce.

Očakáva nás veľká práca v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Rozdelili sme príslušnosti a pôsobnosť – nie pre stav politických strán о svojich kádroch, ale pre potreby dať lepšie a kvalitnejšie odpovede na početné nevyriešené otázky.

Prečo nemáme nové klinické centrum? Prečo máme vo Vojvodine len jedno angio-salu a viac ako 45% všetkých chorôb má charakter kardiovaskulárnych ochorení? Prečo sme sa zastavili pri zlepšovaní systému preventívnej zdravotnej starostlivosti? Prečo existujú vo všetkých zdravotníckych zariadeniach čakacie zoznamy?

Odpovede na tieto otázky sú vlastne operačný plán nového pokrajinského tajomníka zdravotníctva a jasný a viditeľný posun od tejto nulovej organizačnej úrovne v systéme zdravotnej starostlivosti vo Vojvodine. Máme výnimočných medicínskych odborníkov v mnohých oblastiach medicíny a ich potenciál bude, ako som presvedčený, použitý na zodpovedanie týchto otázok.

Do konca tohto roka a začiatkom budúceho roka nová provinčná vláda predstaví plán na rekonštrukciu existujúcich a výstavbu nových predškolských, základných a stredných škôl a študentských a študentských internátov. Spolu so všetkými lokálnymi samosprávami sa chceme podieľať na technickej modernizácii výučby. Chceme predovšetkým zlepšiť podmienky v oblasti vzdelávania v jazykoch národnostných menšín a podporovať čo najširší rámec, v ktorom budú môcť deti, vždy a všade, v každej malej dedine vo Vojvodine, bez ohľadu na finančné a technické ťažkosti, študovať na svojom materinskom jazyku.

V oblasti športu a mládeže predstavíme jasný plán podnetov na rozvoj školských športov, na rozvoj a výstavbu športovej infraštruktúry podľa športových kritérií.

V súčasnosti nemá viac ako 100 základných a stredných škôl vo Vojvodine telocvičňu. Preto v súlade s dostupnými finančnými kapacitami urobíme všetko pre zníženie tohto počtu.

Chcel by som vyjadriť vďaku vrcholovým športovcom, ktorí prišli z Vojvodiny, ktorí dosiahli a stále dosahujú skvelé výsledky. Šport na vysokej úrovni preto nebude a nemal by byť zanedbávaný, ale zároveň musíme posilniť a propagovať školy, ženy, amatérske, pracovné športy a šport osôb so zdravotným postihnutím.

V oblasti kultúry a informovania verejnosti a vzťahov s náboženskými komunitami budeme viesť politiku zachovania tradičných kultúrnych hodnôt srbského ľudu vo Vojvodine a plne podporovať a podporovať pestovanie kultúrnych tradícií a dedičstva národnostných menšín v priamej spolupráci s národnými radami. Osobitné podnety a angažmány budú spojené s programami pre Maticu srbskú, Srbské národné divadlo, Múzeum Vojvodiny, Archív Vojvodiny a regionálnu kultúrnu inštitúciu. To bude súčasťou budúcich aktivít pokrajinskej vlády. K tomu súčasné kultúrne výrazy a tendencie, ďalej tradičné festivaly a kultúrne podujatia, niektoré z nich už ako dôležité činitele lokálneho ekonomického rozvoja, budú vždy a všade v našom pláne. Taktiež nezávisle, verejné a otvorené financovanie najvýznamnejších médiových produkcií, podľa jasných pravidiel budú to, k čomu spejeme.

Dokonca hoci dôležitosť týchto vzťahov si vyžaduje, aby sme o tom vždy hovorili čo najúprimnejšie a najotvorenejšie, pripomínam vám našu verejne vyhlásenú politiku v oblasti práv národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, politiky, ktorá predstavuje najdôležitejší základný kameň celkovej politickej stability vo Vojvodine.

Preto bude rovnosť, tolerancia, porozumenie a plná aktívna a komplexná ochrana práv menšín v každodennej práci pokrajinskej vlády predstavovať jej najvýraznejšiu bytosť - jej telo a jej ducha.

Z úplného a úprimného potvrdenia menšinovej samosprávy v oblasti vzdelávania, kultúry, informácií a úradného používania jazykov a listov sa nikdy nevzdávame za žiadnu cenu.

Chcela by som vás vyzvať, aby ste, predovšetkým, podporili Vojvodinu, bez ohľadu na všetky rozdiely na politické postoje a na všetky rozdiely, ktoré sú súčasťou nášho života, tú Vojvodinu Miku Antića, Floriky Štefan a Ferenc Fehér, Vojvodinu Dositeja Obradovića, Veljka Petrovića a Mihaila Pupina, najlepšiu v nás a medzi nami. Pre nový krok postačí, aby jej každý dal ruku, aby každý, kto žije a pracuje vo Vojvodine, bol o niečo úspešnejší, aktívnejší a lepší.

Vojvodina bude vedieť, že my – takto zjednotení а odlišní – vrátime dlh tým, ktorí jej duchovné a hmotné hodnoty budovali storočia.

Kontakt

Mihail Pupina Boulevard 16
21101 Nový Sad

Autonómna pokrajina Vojvodina
Srbská republika

021/487-40-00
presbiro@gmail.com


© 2019 Pokrajinska vlada