Вести


Нико грађане неће подсетити на то да је њихов дуг застарео

Нови Сад , 29. август 2012.
-A A +AНико грађане неће подсетити на то да је њихов дуг застарео .

Нови Сад , 29. август 2012. .

Нови Сад, 29. август 2012. - Поступајући по представкама које су усмерене на рад јавних предузећа и предузећа којима је поверено вршење комуналних делатности, Покрајински омбудсман често се сусреће са питањима грађана у вези са застарелошћу потраживања.Законом о облигационим односима прописано је да поједина потраживања застаревају после годину дана. У таква потраживања спадају накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију, плин, воду, димничарске услуге и одржавање чистоће, кад је испорука, односно услуга, извршена за потребе домаћинства. Једногодишњи је и рок застарелости потраживања РТВ претплате за употребу радио или телевизијског пријемника.
Наступање застарелости потраживања значи да ће предлог за извршење, односно захтев повериоца за принудну наплату бити одбијен, али само под условом да дужник истакне приговор застарелости. Ако дужник истакне приговор застаре, а поверилац га је тужио ради наплате потраживања, онда ће таква тужба бити одбијена. У супротном, тужба ће бити усвојена, потраживање пресудом потврђено, а дуг принудно наплаћен.
Законом о извршењу и обезбеђењу предвиђен је посебан и поједностављен поступак за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга. Овим законом прописано је да о предлогу за извршење новчаног потраживања не одлучује суд, већ извршитељи које министар именује за подручје основног и привредног суда. Закључак извршитеља доставља се извршном дужнику, који има право да у року од пет дана изјави приговор на закључак. Један од разлога због којих се може изјавити приговор јесте застарелост потраживања. Поступак по приговору спроводи се пред судом.
Особеност института застарелости јесте да његова примена захтева пажњу дужника и предузимање одређених радњи (истицање приговора), што значи да сам дужник мора да води рачуна о роковима застарелости потраживања. Странка у поступку, не може да очекује да буде упозорена на застарелост потраживања, јер је на то неће упозорити ни суд, ни извршитељи. Грађани морају знати да наплата застарелог дуга није противзаконита, нити противуставна и да само од дужника зависи да ли ће суд такву наплату дозволити принудним путем или не.
Што се тиче накнада за комуналне услуге, важно је да је Законом о облигационим односима регулисан ред урачунавања потраживања. Када између истих лица постоји више истородних обавеза, а оно што дужник испуни није довољно да би се могле намирити све, онда се те обавезе намирују оним редом који је дужник приликом последњег испуњења одредио. Кад нема дужникове изјаве о урачунавању, обавезе се намирују хронолошки, односно редом како је која доспела за испуњење.
Уколико се уплата не врши путем рачуна који је уједно и уплатница, него попуњавањем налога за уплату, неопходно је да корисник комуналне услуге приликом измирења рачуна на налогу недвосмислено означи за који период је уплату намењена. У супротном, уплата ће се обрачунати за најстарији дуг истог дужника. Примера ради, ако корисник услуге на уплатници наведе да је уплата намењена за август 2012. године (сврха уплате: рачун за август 2012), комунално предузеће је обавезно да ту уплату обрачуна за тај месец, а примерак уплатнице је доказ о томе да је обавеза корисника услуге за тај месец измирена. Уколико се на уплатници не наведе за који месец је уплата намењена, комунално предузеће ће уплату обрачунавати за дуг корисника који је по његовој евиденцији евидентиран као најстарији, примера ради децембар 2011.
Покрајински омбудсман о горњем обавештава грађане у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском омбудсману, а у циљу унапређења заштите људских права.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs