Вести


Са 12. седнице Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 14. децембар 2012.
-A A +AСа 12. седнице Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 14. децембар 2012. .

Нови Сад, 14. децембар 2012. године - Скупштина Војводине данас је донела је закључке поводом најављеног поступка реструктурирања ЈП "Електропривреде Србије".
Предлаже се Влади Републике Србије да представнике Владе и Скупштине АП Војводине и представнике Синдикалне организације „Електровојводина" Нови Сад, укључи у рад стручних тимова за реорганизацију ЈП „Електропривреде Србије" и раздвајање електродистрибутивне делатности.
Скупштина АП Војводине предлаже да се задржи децентрализован систем за дистрибуцију и упорављање дистрибутивним системом, и у том циљу сматра да је потребно формирати више оператера, те да предлаже Влади Републике Србије да ПД „Електровојводина" буде један од оператера за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.
Предлаже се Влади Републике Србије да ПД „Електровојводина", као компанија од стратешког значаја за АП Војводину, задржи статус привредног друштва, у циљу обезбеђивања квалитетније и сигурније испоруке електричне енрегије купцима, као и очувања имовине грађана и привредних субјеката са територије АП Војводине чијим је средствима изграђена инфраструктура.
Предложене закључке, пред покрајинским посланицима образложила је Наташа Павићевић Бајић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине:


"Уважавајући обавезе преузете Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њених држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране, Република Србија се Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици определила за корпоративизацију јавних предузећа, укључујући и ЈП ЕПС.
Законом о енергетици (57/11, 80/11 - исправка и 93/12) утврђени су циљеви енергетске политике, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије, услови за изградњу нових енергетских објеката, услови и начин за обављање енергетске делатности, начин организовања и функционисања тржишта, заштита купаца и други послови и питања од значаја за ову, веома битну област. Овим законом извршено је усаглашавање са другим пакетом директива ЕУ и делимично са трећим пакетом чиме је Република Србија створила предуслове за испуњавање преузетих обавеза по Уговору о оснивању Енергетске заједнице (Сл.Гласник РС 62/06). Предметним законом предвиђене су значајне промене у сектору енергетике, између осталог и правно раздвајање делатности дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним системом од осталих енергетских делатности (01.10.2012.), отварање тржишта електричне енергије (01.01.2013.) и одређивање јавног снадбевача.
У поглављу 3. предметног Закона обрађено је раздвајање оператора система и раздвајање рачуна, а кључне поставке су:
&булл; Оператор система који је део вертикално или хоризонтално интегрисаног предузећа мора бити независтан у погледу правне форме, организације и доношења одлука од осталих активности које се не односе на управљање системом
&булл; Лица овлашћена за руковођење оператором система не могу учествовати у органима руковођења вертикално или хоризонтално интегрисаног предузећа и морају имати права и ефикасна средства за доношење одлука
&булл; Оператор система самостално одлучује о средствима потребним за управљање, одржавање и развој система
&булл; Није дозвољено међусобно субвенционисање субјеката који се баве делатностима чије су цене регулисане и оних субјеката чије су цене слободне, као ни субвенционисање огранака у оквиру истог субјекта
&булл; Оператор система доноси Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
&булл; Обавеза вођења засебних рачуна за сваку од енергетских делатности и збирног за остале делатности и да сачини годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност понаособ.
За сваку енергетску делатност је предвиђено издавање Лиценце. Закон је предвидео (члан 25) да у случају да енергетски субјект не испуни услове за који је добио лиценцу или да западне у тешкоће чиме би се могло угрозити редовно и сигурно снадбевање енергијом, живот и здравље људи или тешки поремећаји у привреди, Влада ће посебним актом одредити други енергетски субјект који има лиценцу за обављање ИСТЕ делатности на подручју на коме је енергетску делатност обављао енергетски субјект коме је трајно одузета лиценца.
Овај поступак је најзначајнији механизам регулације, чиме се спречава лоша приватизација, немарно управљање системом, лоше одржавање и планирање и други случајеви, и делатност се привремено поверава другом оператору система до изналажења коначног решења.
Упркос овоме Влада је на седници од 16.11.2012. године донела Закључак о прихватању Полазних основа за реорганизацију ЈП ЕПС-а, којим се предвиђа оснивање зависних привредних друштава у оквиру новог акционарског друштва и то ЈЕДНО друштво за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом, једно друштво за снадбевање којем може бити поверена делатност јавног снадбевања и једног или више друштава за обављање делатности производње електричне енергије и угља.
Постизање максимане ефикасности пословања контролног друштва ЕПС а.д обезбеђује се централизацијом тј увођењем јединственог система управљања и вођења послова у области економије и финансија, правних послова, информационо - техничке подршке и других заједничких послова, успостављањем својине на мрежама за дистрибуцију електричне енергије у складу са Законом о јавној својини (72/11) и другим механизмима.
Овакав начин реорганизације дефинитивно би водио Електровојводину ка губитку статуса привредног друштва. Ова акција би вероватно Електровојводину, у формално правном смислу, довела у статус Огранка привредног друштва чија би централа била у Београду.
По нашем мишљењу, реализација овог сценарија би довела Електровојводину у ситуацију да, на дуже стазе, не може да обезбеди квалитетно одржавање електроенергетског система (ЕЕС) због очекиваног мањег обима финансијских средстава за ове потребе. Обзиром да је енергетика као делатност веома инертна, свако одсуство потребног улагања у ЕЕС би проузроковало смањену поузданост у напајању грађана АП Војводине и привредних субјеката на њеној територији. Такође, и квалитет испоруке електричне енергије сигурно не би могао бити одржан на задовољавајућем нивоу на средњи и дужи временски рок. Треба напоменути да у процесе редовног и инвестиционог одржавања ЕЕС, Електровојводина улаже преко 15 милона &еуро; на годишњем нивоу.
Претпостављамо да би, у делу инвестиционих улагања и реализације инвестиционих програма , ситуација била још сложенија и тежа имајући у виду значај Електровојводине за АП Војводина и чињеницу да се тренутно у сарадњи са локалним самоуправама реализује више од 100 пројеката. Ови пројекти су увелико везани за изградњу енергетске инфраструктуре у целој АП Војводина са циљем стварања услова за привлачење директних страних инвестиција и самим тим већу запосленост на нивоу покрајине. Смањење инвестиционог потенцијала Електровојводине, у смислу смањења расположивих средстава за реализацију инвестиционих програма (који је тренутно на нивоу од преко 25 милиона &еуро; на годишњем нивоу) угрозило би реализацију тренутно активних пројеката и сигурно довело до значајног смањења развојних потенцијала АП Војводина. Све ово би имало негативне последице на грађане и привреду АП Војводина на средњи и дужи временски рок.
Стога сматрамо да Електровојводина мора задржати статус Привредног Друштва као компанија од стратешког значаја за АП Војводина.
Електровојводина је основана 28. јуна 1958. године, као јединствено предузеће за дистрибуцију електричне енергије на подручју Војводине. Настала је обједињавањем више малих комуналних електродистрибутивних предузећа. Име је преузела од новосадског дистрибутивног претходника.
Статус јавног предузећа, Електровојводина је добила Одлуком Скупштине САП Војводине, јануара 1990. године, а од почетка 1992. године, послује у саставу обједињене Електропривреде у Републици - Јавног предузећа '' Електропривреда Србије ''. Одлуком Управног одбора ЕПС-а број 5914/8 од 23.11.2005. године, промењена је правна форма предузећа и од 1.01.2006. године, послује као Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад.
Данас Електровојводина запошљава око 2500 радника, вредност капитала од преко 77 милијарди динара, годишњи приход од готово 50 милијарди и добит од око 500 милиона динара. Електровојводина је, према многим критеријумима,најуспешније привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије,а на територији Војводине егзистира најразвијенији електродистрибутивни систем и електродистрибутивна мрежа. Треба напоменути и чињеницу да се на територији Војводине налазе велики капацитети у смислу производње електричне енергије из обновљивих извора, а посебно треба истаћи варијетет у смислу заспупљености потенцијанлих извора енергије (биомаса, биогас, енергија ветра, соларна енергија, мале ХЕ и др.). Потенцијал у смислу развоја проиводње енергије из обновљивих извора није само битан за енергетику покрајине, већ се његовом експлоатацијом стварају предуслови за шири економски развој и подстицај у запошавању различитих стручних кадрова.
Став Владе АП Војводине и Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, али и највећег дела стручне јавности је да је у овом тренутку најреалније конситуисање једног јавног снабдевача који би у центрима досадашњих ПД за дистрибуцију, имао огранке и задржавање садашњих 5 оператора дистрибутивног система. С обзиром да Електровојводина има највећу обавезу у наплати електричне енергије (тзв. месечну фактуру; 3-4 милијарди динара месечно), да има највише купаца електричне енергије (преко 920.000), као да је и наплата електричне енергије од купаца у самом врху ЕПС-а, сматрамо да има доста аргумената да се у случају сценарија са једним снабдевачем инсистира да његово седиште буде у Војводини. Имајући у виду да би се укупна делатност јавног снабевача постепено централизовала, да би ова идеја и у финансијском и у ширем развојвном смислу допринела привредним активностима АП Војводине.
На крају констатујемо да је у оквиру Електропривреде Србије током 2011. године конситуисано ново привредно друштво за производњу електричне енергије из обновљивих извора са седиштем у Ужицу, и да постоји основ и да седиште будућег привредног друштва за снадбевање којем се у смислу члана 140 Закона о енергетици може поверити делатност Јавног снадбевача буде на територији АП Војводине." 
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs