Вести


Укључивање младих у доношење одлука као императив

Суботицa , 21. септембар 2015.
-A A +AУкључивање младих у доношење одлука као императив.

Суботицa , 21. септембар 2015. .

Да је активно уључивање младих у процес реформи и преговора са Европском унијом један од главних циљева омладинске политике порука је која се данас могла чути на Првом балканском омладинском форуму за промоцију локалне демократије одржаном у Суботици, а у организацији Локалне демократске агенције. На скупу који је окупио велики број младих из Мостара, Прибоја, па све до Скопља, у уводном делу предавања су имали покрајинска секретарка за спорт и омладину, Мариника Тепић, Вјекослав Острогонац члан Градског већа града Суботице задужен за област спорта, омладине и туризма, Добрица Миловановић, потпредседник АЛДА, Мајкл Ујехара заменик шефа Мисије ОЕБСА у Србији и Станка Параћ Дамјановић, директорка ЛДА из Суботице.

Представљајући развој и правце омладинске политике у АП Војводини, секертарка Тепић овом приликом истакла је следеће:

„Млади су у развијенијим земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс, посебно због чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе би требало посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај сегмент популације који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена. Ризици који обележавају адекватну друштвену интеграцију младих у друштво израженији су у земљама које пролазе кроз транзит, у односу на социјалистичко раздобље и стабилнија демократска друштва. Одрастање у постсоцијалистичким друштвима као што је наше, оптерећено је двоструком транзицијом јер, са једне стране млади пролазе кроз универзално животно раздобље преласка из детињства у одрасло доба, а са друге стране то им се дешава у земљи која и сама пролази кроз озбиљне друштвене промене и транзицију. Отежаној интеграцији младих у друштво доприноси и тзв. “продужена младост”. Она је условљена све дужим трајањем формалног образовања, неизвесном могућношћу запошљавања, отежаном друштвено-економском осамостаљивању и одлагањем заснивања сопствених породица. Такође, породични односи су, под утицајем економских тешкоћа, незапослености и пада моралних вредности, постали напрегнути, што додатно отежава положај младих.

Приступ младима може бити двојак: млади као ресурс и млади као проблем. Становиште да су млади ресурс подразумева подршку њиховим потенцијалима који треба да буду активирани још док су млади и без одлагања, кроз обезбеђивање оптималних друштвених услова за развој. Приступ младима као проблему подразумева да су они с обзиром на осетљив период склони девијантним и ризичним облицима понашања, због чега им је потребна заштита од друштва у које се нису довољно интегрисали.

И у АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу. Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање њихових проблема и то актуелних, суштинских проблема у времену садашњем, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било би само декларативног карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава укључивање свих релевантних актера у стварању услова за развој младих у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике.

Једна од специфичности војвођанске омладинске политике је чињеница да је значај младих препознат још 2002. године оснивањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Системски приступ је био обезбеђен кроз реализацију два Акциона плана политике за младе у АПВ (2005-2008 и 2011-2014), што је био пионирски подухват како на нивоу регије, тако и на нивоу Републике Србије. Пар година касније, формирањем Министарства омладине и спорта (2008) започет је развој институционалног оквира за омладинску политику на националном нивоу, када је донета Национална стратегија за младе 2009-2014 и пратећи акциони план, а затим и Закон о младима (2011).

Највећи значај овог закона јесте у успостављању оквира за системску подршку младима, а први корак свакако је дефинисање основних појмова и улога. Презицирани су термини који су се употребљавали у различитим значењима - омладинска политика, омладински сектор, омладина или млади, субјекти омладинске политике, омладинске активности, омладински рад, неформално образовање младих.

Основна начела на којима се ЗОМ заснива су: подршка младима, једнакост и забрана дискриминације, једнаке шансе, јачање свести о значају младих и њиховој друштвеној улози, активно учешће младих, као и договорност и солидарност.

Такође, извршено је категорисање удружења која спроводе омладинске активности на: удружења младих (чије чланство чини најмање две трећине младих и чији су циљеви или области остваривања циљева усмерени на младе) и удружења за младе (сва друга удружења чији су циљеви и области остваривања циљева, поред осталог, усмерени и на младе). Млади могу да се удружују и у неформална удружења. Сва регистрована удружења младих и удружења за младе могу се, ради остваривања заједничких циљева и интереса, удруживати у савезе.

Израда и реализација АППМ у АПВ је предвиђена Законом о младима и резултат је сарадње са невладиним сектором и ресорним Покрајинским секретаријатима, али и потребе за системским приступом према младима на територији Војводине. До сада су у АП Војводини реализована два Акциона плана политике за младе у циклусима од по четири године (2005-2008 и 2011-2014).

Од самог почетка, у Војводини је практикован интензиван мониторинг и евалуација одобрених пројеката АППМ у АПВ, и то увек у непосредној сарадњи са удружењем младих и за младе. Тако су и током четворогодишње реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014 праћени његови ефекти, те смо се приликом израде овог Акционог плана за младе руководили врло јасним препорукама и показатељима ефикасности који су проистекли након евалуација. Осим ових показатеља, смернице новом АППМ у АПВ дале су Европске стратегије које се односе на младе, Програм развоја АПВ за период 2014-2020, стратегије из региона, а врло су важне и препоруке младих добијених у оквиру Форума младих Војводине.

У Војводини је од 2005. године пракса да у изради Акционог плана за младе директно буду укључени представници невладиног и владиног сектора, непосредним учешћем у пројектном тиму. Тако је било и овог пута, када је посредством конкурса формиран тим стручних сарадника из редова удружења младих, који су надаље непосредно сарађивали са представницима ресорних Покрајинских секретаријата. Друга фаза израде је подразумевала одржавање јавних расправа, водећи рачуна о територијалној покривености Бачке, Баната и Срема. На овај начин смо постигли широк консултативни процес, те смо укључили удружења младих и за младе, представнике локалних самоуправа, Канцеларије за младе, представнике образовних, здравствених, социјалних и других установа, ђачке, студентске парламенте и све заинтересоване младе. Такође, млади су имали могућност да дају своје сугестије и предлоге на радну верзију АППМ посредством веб апликације која се налазила на порталу omladina.info и сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Области Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 су: образовање младих, запошљавање младих, здравље младих и социјална политика према младима, култура и информисање младих, активизам и слободно време младих, волонтеризам и мобилност младих, безбедност младих и заштита животне средине и одрживи развој“, закључила је секретарка Тепић.


Извор: Саопштење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs