Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 21. фебруар 2014.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине одржао је у децембру прошле године скуп под називом: “Презентација имплементације обавезујућих одредби Закона о енергетици о ефикасном коришћењу енергије”. Том приликом истакнуто је да је највећи број буџетских корисника и јавних...


Опширније

Обилазак Дома за децу и омладину ометену у развоју из Ветерника

Ветерник , 03. фебруар 2014.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић, посетила је Дом за децу и омладину ометену у развоју из Ветерника, који је на конкурсу Секретаријата добио бесповратна средства за реализацију пројекта инсталација соларних колектора за припрему топле потрошне воде...


Опширније

Одржана прес конференција о плановима, активностима и циљевима Секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2014. годину

Нови Сад , 28. јануар 2014.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић одржала је конференцију за новинаре на којој је било речи о плановима, активностима и циљевима Секретаријата за 2014. годину. Такође, овом приликом секретарка Наташа Павићевић-Бајић говорила је и о конкурсима које...


Опширније

Промена енергетског система - највећа обавеза, али и највећи инвестициони потенцијал

Нови Сад , 30. децембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине, Наташа Павићевић Бајић, одржала је састанак са фармерима којима су на конкурсу Секретаријата за енергетику и минералне сировине додељена средства за суфинансирање реализације пројеката за коришћење биомасе на фармама свиња, као и за...


Опширније

Новогодишња честитка Наташе Павићевић-Бајић

Нови Сад , 30. децембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић упутила је честитку поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника:
"У жељи да нам 2014. година донесе пословни успех, повећање запослености, социјалну стабилност и мудро коришћење енергије, као и...


Опширније

Поднета иницијатива Покрајинског секретаријата за енергетику Министарству за финансије и Управи за јавне набавке

Нови Сад , 23. децембар 2013.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је, на основу закључка са састанка одржаног 18. децембра 2013. године, приликом презентације теме либерализација тржишта електричне енергије од 1.1.2014. и снабдевања електричном енергијом на отвореном тржишту, поднео иницијативу...


Опширније

Прес конференција Секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 20. децембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић, одржала је конференцију за новинаре на којој је говорила о овогодишњим резултатима рада Секретаријата, као и о плановима које Секретаријат намерава да спроводи током следеће године.

-Током ове године,...


Опширније

Пројектима енергетске ефикасности до унапређења сточарства у Војводини

Нови Сад , 13. децембар 2013.

У привредној комори Војводине одржана је седма годишња скупштина Централне асоцијације произвођача млека Војводине, на којој су говорили министар пољорпивреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, Драган Гламочић, покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић...


Опширније

Пројектима намењеним коришћењу биомасе 39 милиона динара

Нови Сад , 12. децембар 2013.

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине потписани уговори за доделу бесповратних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе у установама социјалне заштите, чији је оснивач АП Војводина. Средства намењена реализацији ових пројеката износе више од 39...


Опширније

Подршка реализацији пројеката коришћења соларне енергије

Нови Сад , 12. децембар 2013.

У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине, потписани су уговори о додели бесповратних средстава за реализацију пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у установама социјалне заштите, чији је оснивач АП Војводина. Из покрајинског буџета, за...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Бранка Туцаков
branka.tucakov@vojvodina.gov.rs
021/487-4038

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Додатно се образовао и стручно усавршавао у Аустрији, Мађарској, Хрватској, Француској и Србији.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године.

У периоду од 2007. до 2016. године бавио се управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској.

Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац једног детета.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs