Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Честитка поводом Дана рудара Србије

Нови Сад , 05. август 2013.

Нови Сад, 5. август 2013. - Поводом 6. августа, Дана рудара Србије и сећања на Сењске рударе, који су се 1903. године изборили за побољшање услова рада, честитамо свим рударима, руководсту и свим запосленима у овој привредној грани њихов празник.
Рударство, енергетика,...


Опширније

Бојан Пајтић са високом делегацијом Светске асоцијације за биомасу

Нови Сад , 16. јул 2013.

Нови Сад, 16. јул 2013. године - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић састао се са Хајнцом Копецом (Хеинз Копетз), који предводи делегацију Светске асоцијације за биомасу (Wорлд Биоенергy Ассоциатион, WБА) у посети Војводини. У пратњи покрајинског секретара за енергетику и...


Опширније

Наташа Павићевић Бајић води делегацију у Брисел

Нови Сад , 08. јул 2013.

Нови Сад, 8. јул 2013. - Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, коју предводи секретарка Наташа Павићевић Бајић, у уторак, 9. јула 2013, учествоваће на Међународној конференцији у Бриселу, чија је тема „Ка економији заснованој на нивоу угљеника...


Опширније

Представници француског ИЕЛ-а у Покрајинској влади

Нови Сад , 03. јул 2013.

Нови Сад, 3. јул 2013. - Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић примила је представнике Привредног друштва ИЕЛ из Француске, са којима је разговарала о потенцијалном инвестирању у Војводини. Привредно друштво ИЕЛ бави се првенствено...


Опширније

Обновљиви извори енергије - инвестиције и улога локалних самоуправа

Нови Сад , 26. јун 2013.

Бачка Топола/Нови Сад, 25. јун 2013. - "У протеклих годину и више дана бележимо пораст интересовања инвеститора за сектор обновљивих извора енергије (ОИЕ). У Војводини је активно око 30 компанија, углавном у почетној фази, које су најавиле око 1,5 милијарди евра улагања", рекао...


Опширније

Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у посети Горњој Аустрији

Нови Сад , 17. јун 2013.

Нови Сад, 17. јуни 2013. године - Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, на челу са покрајинском секретарком Наташом Павићевић-Бајић, боравиће од 19. до 21. јуна 2013. у Горњој Аустрији. Посета се реализује на позив премијера те аустријске...


Опширније

Потписани протоколи у области коришћења биомасе

Нови Сад , 24. мај 2013.

Нови Сад/Сента, 24. мај 2013. - Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић присуствовала је свечаном потписивању протокола о сагласности између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента и протокола о сагласности између фирме WиндВисион...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Зрењанин , 23. мај 2013.

Нови Сад, 23. мај 2013. - У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине интензивирао је активности на контроли експлоатације минералних сировина на територији АП Војводине. У последње време, утврђено је да значајан број привредних...


Опширније

Одржана конференција ''Биомаса - могућности и изазови''

Нови Сад , 20. мај 2013.

Нови Сад, 20. мај 2013. - У оквиру 80. Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду, одржана је конференција „Биомаса - могућности и изазови". Конференцију је организовао ЦЕДЕФ (Централно-европски форум за развој), под покровитељством Покрајинског секретаријата за енергетику и...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 20. мај 2013.

Нови Сад/Беочин, 20. мај 2013. - Данас је у Беочину свечано положен камен темељац, чиме је означен почетак радова на првој соларној електрани у Војводини. Изградњу електране, снаге 1 МW финансира словачка фирма "Прима енергy", а њена вредност износи 1,5 милион евра...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Бранка Туцаков
branka.tucakov@vojvodina.gov.rs
021/487-4038

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Додатно се образовао и стручно усавршавао у Аустрији, Мађарској, Хрватској, Француској и Србији.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године.

У периоду од 2007. до 2016. године бавио се управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској.

Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године.

Од 2016. до 2020. године обављао је дужност покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац једног детета.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs