Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Потписани уговори о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројеката штедљиве јавне расвете у локалним самоуправама

Нови Сад , 29. октобар 2015.

Конференцијом „Инвестиције у енергетику и инфраструктуру“ започет је други дан манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду у Мастер центру Новосадског сајма.

Теме другог дана манифестације односиле су се на инвестиције у енергетику и инфраструктуру, трансфер...


Опширније

Ненад Станковић отворио "Међународне дане енергетике и инвестиција"

Нови Сад , 28. октобар 2015.

На Новосадском сајму данас је свечано отворена дводневна манифестација „ Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду“, која је организована у сарадњи Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, Централно европског форума за развој- ЦЕДЕФ и Новосадског сајма....


Опширније

У оквиру предстојеће међународне манифестације посвећене енергетском сектору Ненад Станковић најавио потписивање уговорa у овој области

Нови Сад , 26. октобар 2015.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је ове године, заједно са Новосадским сајмом и Централно европским форумом за развој – ЦЕДЕФ, организатор међународних Дана енергетике у Новом Саду.
Ова, једанаеста по реду међународна манифестација посвећена енергетском сектору...


Опширније

Одржан састанак о спремности енергетских субјеката уочи нове грејне сезоне

Нови Сад , 08. октобар 2015.

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине одржан је састанак са представницима енергетских субјеката, са циљем информисања Покрајинске владе о предстојећој грејној сезони. Састанку су присустовали: државни секретар Министарства рударства и енергетике, Зоран...


Опширније

Мр Ненад Станковић потписао уговоре са корисницима средства по конкурсима Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 02. октобар 2015.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Ненад Станковић потписао је уговоре са корисницима средстава по два конкурса, које је 5. августа 2015. године расписао Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и који су били отворени до 25. августа текуће године....


Опширније

Честитка покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића поводом Дана радника нафтне и гасне привреде

Нови Сад , 01. октобар 2015.

Поводом обележавања Дана радника нафтне и гасне привреде и обележавања годишњице оснивања три компаније из ове области, свим запосленима, руководству и сарадницима Нафтне индустрије Србије (НИС), „Србијагаса“ и „Транснафте“, као и свим запосленима у нафној и гасној привреди, упућујемо честитке...


Опширније

Отворен IX Међународни форум о чистим енергетским технологијама „Хоризонт 2020“

Нови Сад , 29. септембар 2015.

У Скупштини АП Војводине отворен је дводневни IX Међународни форум о чистим енергетским технологијама, под називом „Хоризонт 2020“. Форум, који траје 29. и 30. септембра 2015. Одржава се уз подршку Скупштине АП Војводине, а на основу заједничке иницијативе Института за европске послове INEA из...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 02. септембар 2015.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је два конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава и то за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима и за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете у јединицама локалне...


Опширније

Честитка покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића поводом Дана рудара у Србији

Нови Сад , 06. август 2015.

Поводом 6. августа, Дана рудара у Србији, свим рударима, руководиоцима и запосленима у рудницима у нашој земљи, упућујемо искрене честитке.

Свесни опасности и ризика који носи рударско занимање, желимо и надамо се да ће хероји рада, који свој посао обављају у потпуно другачијим условима,...


Опширније

Ненад Станковић доделио бесповратна средстава за пројекте штедљиве унутрашње расвете и енергетске ефикасности

Нови Сад , 28. јул 2015.

Покрајински секретар за енергетику иминералне сировине мр Ненад Станковић, потписао је данас уговоре са корисницима средстава Секретаријата за енергетику и минералне сировине, на основу Јавног конкурса за суфинансирање реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама и Јавног...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Грбић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
nenad.grbic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Смиљка Бабић
smiljka.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4198

Ненад Грбић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1959. године у Кикинди. Члан је Социјалдемократске партије Србије.

Основну и средњу школу завршио је у Кикинди, затим Економски факултет у Новом Саду.

Од 2009. године ради у Техничкој школи у Кикинди. Био је директор у Трговинском предузећу „Агропромет“ и радио је у својој приватној компанији. Од 2010. до 2013. године био је члан Општинског већа општине, данас Града Кикинде, задужен за привреду, енергетику, заштиту животне средине и мала и средња предузећа.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs