Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Изложене фотографије Надежде Петровић

Нови Сад , 01. фебруар 2013.

Нови Сад, 1. фебруар 2013. - У Спомен-збирци Павла Бељанског синоћ је отворена изложба фотографија под насловом „Надежда Петровић: с обе стране објектива". Ауторка изложбе је др Јасна Јованов, управница Спомен-збирке Павла Бељанског. Изложбу је отворио Братислав Петковић, министар...


Опширније

Славиша Грујић посетио општину Опово

Нови Сад , 31. јануар 2013.

Нови Сад/Опово, 31. јануар 2013.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић посетио је општину Опово. Грујића је примио председник Скупштине општине Петар Хорват. Њих двојица посетили су културне установе: Галерију „Јован...


Опширније

Недопустив напад на РТВ у магазину ''Печат''

Нови Сад , 21. јануар 2013.

Нови Сад, 21. јануар 2013. - Поводом текста у којем су нападнути Радио-телевизија Војводине, Независно друштво новинара и Удружење новинара Србије који је, 18. јануара 2013. године, објављен у недељнику  „Печат", у згради РТВ-а, одржан је састанак на коме је, поред програмске...


Опширније

Славиша Грујић посетио Академију уметности у Новом Саду

Зрењанин , 16. јануар 2013.

Нови Сад, 16. јануар 2013.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио Академију уметности у Новом Саду, где је разговарао са деканом проф. Зораном Крајишником о плановима и пројектима за ову годину. Током...


Опширније

Славиша Грујић потписао петицију ''Родитељ хранитељ''

Нови Сад , 15. јануар 2013.

Нови Сад, 15.јануар 2013.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у Влади Војводине потписао петицију „Родитељ хранитељ". Акцију су покренула два удуржења родитеља, једно је „Живот" чија председница је Бојана...


Опширније

Потпредседник Владе Војводине у посети општини Бела Црква

Нови Сад , 11. јануар 2013.

Нови Сад, 11. јануар, 2013. године - Током данашње посете општини Бела Црква потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић сусрео се са представницима локалне самоуправе, руководством Националног савета чешке националне мањине и...


Опширније

Славиша Грујић посетио Завод за културу војвођанских Словака

Нови Сад , 10. јануар 2013.

Нови Сад, 11. јануар, 2013. године - ПотпредседникВладе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујићпосетио је данас Завод за културу војвођанских Словака и сусрео се са директоркомМилином Слабинском и председницом Националног савета Словака Аном...


Опширније

Славиша Грујић разговарао са Николаусом Келером директором Аустријског културног форума

Нови Сад , 21. децембар 2012.

Нови Сад, 21. децембар 2012.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић разговарао је данас у згради Владе са Николаусом Келером, директором Аустријског културног форума при Амабасади Аустрије. Током данашњег сусрета...


Опширније

Са новогодишњег пријема за новинаре

Нови Сад , 20. децембар 2012.

Нови Сад, 20.децембар 2012.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у Холу Владе Војводине одржао традиционални новогодишњи пријем за новинаре.Обраћајући се представницима медија  ресорни секретар је рекао да...


Опширније

Славиша Грујић отворио изложбу ''Мој Херој'' у Влади АП Војводине

Нови Сад , 18. децембар 2012.

Нови Сад, 18. децембар 2012.- у Холу Владе АП Војводине данас је отворена изложба „Мој херој" и овај пројекат који носи исти назив из Новог Сада кренуће и у остале градове по Србији. На изложби су постављене фотографије са Херојима - заслужним грађанима Србије и приче одштампане...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 15. марта 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар - виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили.

Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata Academica“ из Новог Сада.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини Града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs