Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Промоција ''Атласа насеља Војводине'' о Срему

Нови Сад , 28. фебруар 2013.

Нови Сад, 28. фебруар 2013. - На Сајму књига, Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање, проф. др Драган Станић, председник Матице српске, др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске и проф. др Слободан Чурчић, аутор,...


Опширније

Проф. др Драгослав Петровић отворио сајмове образовања, књига и уметности

Нови Сад , 28. фебруар 2013.

Нови Сад, 28. фебруара 2013. године - Новосадски сајам почео је овогодишњу сезону већ традиционалним манифестацијама посвећеним образовању, књизи и уметности. Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић отворио...


Опширније

Награда ''Лаза Костић'' припала Звонку Карановићу

Нови Сад , 28. фебруар 2013.

Нови Сад, 28. фебруар 2013. - На 19. Међународном салону књига у Новом Саду, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно инфромисање Славиша Грујић уручио је награду „Лаза Костић" књижевнику из Београда Звонку Карановићу. Карановић је награђен за...


Опширније

У Покрајинској влади представљен ''Атлас насеља Војводине''

Нови Сад , 27. фебруар 2013.

Нови Сад, 27. фебруар 2013. године - У згради Владе Војводине, проф. др Драган Станић, председник Матице српске уручио је Славиши Грујићу, потпредседнику Владе АП Војводине и покрајинском секретару за културу и јавно информисање прво издање прве књиге „Атласа насеља Војводине" о...


Опширније

Обележен Међународни дан матерњег језика у Ковачици

Нови Сад , 22. фебруар 2013.

Ковачица/Нови Сад, 21.фебруар 2013. - У Галерији "Бабка" у Ковачици, поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, отворена је изложба „Панонска минијатура". Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић обратио се...


Опширније

Обележавање два и по века од формирања Шајкашког батаљона

Нови Сад , 19. фебруар 2013.

Нови Сад, 19. фебруар2013.- У Музеју Војводине, одржана  је конференцијаза новинаре поводом обележавања 250-те годишњице Шајкашаког батаљона. Ообележавању два и по века од оснивања Шајкашког батаљона говорио је потпредседникВладе АП Војводине и покрајински секретар за културу и...


Опширније

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић говорио на отварању изложбе српских икона у Бриселу

Нови Сад , 14. фебруар 2013.

Брисел/Нови Сад, 14. фебруар 2013 - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић синоћ је у Бриселу говорио на отварању изложбе "Европска културна разноликост, српска црквена уметност у Мађарској". На изложби, на чијој поставци су сарађивали Галерија Матице српске и Музеј Српске...


Опширније

Славиша Грујић осудио говор мржње у медијима

Нови Сад , 11. фебруар 2013.

Нови Сад, 11. фебруар 2013. - У Медија центру Војводине, у  организацији Независног друштва новинара Војводине одржан је округли сто под насловом "Повратак у деведесете? - Медијске слободе и политика насиља". Уводна излагања су саопштили Славиша Грујић, потпредседник Владе АП...


Опширније

Изложба српске црквене уметности у Бриселу

Нови Сад , 07. фебруар 2013.

Нови Сад, 7. фебруар 2013. године - У Влади АП Војводине,  на конференцији за новинаре, најављено је постављање изложбе у Бриселу под насловом „Европска културна разноликост - Српска црквена уметност у Мађарској". Изложба ће бити отворена у Баласи институту - Културном центру...


Опширније

Обележен јубилеј словачког позоришта у Старој Пазови

Нови Сад , 04. фебруар 2013.

Нови Сад/Стара Пазова, 3. фебруар 2013. - У Старој Пазови обележена је 110-та годишњица Словачког позоришта „Херој Јанко Чмелик". На пригодној свечаности, потпредседница Скупштине АП Војводине и председница Националног савета словачке националне заједнице Ана Томанова-Маканова и...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.



Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs