Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин на завршној конференцији пројекта ,,Војводина Метал Цлустер'' у Темерину

Нови Сад , 24. мај 2013.

Нови Сад, 24. мај 2013. - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин присуствовао је завршној конференцији пројекта ,,Војводина Метал Цлустер" - ВМЦ у Темерину, који финансира Европска унија из Регионалног друштвено-економског програма...


Опширније

Мирослав Васин на конференцији посвећеној органској производњи

Нови Сад , 23. мај 2013.

Нови Сад, 23. мај 2013. - У оквиру 80. Међународног сајма пољопривреде, на штанду Националне асоцијације "Сербиа органица" одржана је конференција на којој је представљан пројекат ,,Паннониа органица", који се реализује у оквиру прекограничне сарадње Србије и Хрватске. Носиоци...


Опширније

Мирослав Васин отворио семинар ,,Метрологија и имплементација стандарда''

Нови Сад , 16. мај 2013.

Нови Сад, 16. мај 2013. године - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је данас семинар ,,Метрологија и имплементација стандарда''. Семинар су организовали Факултет техничких наука у Новом Саду, Информативни центар за пословну...


Опширније

Састанак са представницима Федерације превозника друмског транспорта из Турске и ''Панонтранспорта''

Нови Сад , 14. мај 2013.

Нови Сад, 14. мај 2013. године - Представници Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова састали су се јуче са директором Пословног удружења друмског транспорта ,,Панонтранспорт" из Новог Сада Мирком Вучинићем и делегацијом Федерације превозника...


Опширније

Мирослав Васин у посети ческом региону Храдец Кралове

Зрењанин , 13. мај 2013.

Храдец Кралове/Нови Сад, 13. мај 2013. - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, разговарао је данас са нечелником региона Храдец Кралове Лубомиром Францом о реализацији пројеката између АП Војводине и овог чешког региона. Аутономна...


Опширније

Заједничким средствима Покрајине и локалних самоуправа до новог запошљавања

Нови Сад , 10. мај 2013.

Нови Сад, 10. мај 2013. године - У складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2013. годину, председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић уручио је представницима 43 општине у Војводини споразуме којим се удружују 162 милиона динара из буџета Покрајине са...


Опширније

Представљени резултати пројекта ''Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини''

Нови Сад , 07. мај 2013.

Нови Сад, 7. мај 2013. - Двадесет нових фирми или радњи које су основали припадници ромске националне заједнице и 122 лица ромске националности која су завршиле стручну обуку за стицање квалификација које ће помоћи њиховом запошљавању - резултати су пројекта "Побољшање...


Опширније

Конференција о повезивању бања

Нови Сад , 30. април 2013.

Нови Сад, 30. април 2013. - У Новом Саду одржана је Конференција поводом почетка пројекта ЦООЛИНГ ЦУБЕС, под називом ,,Интегрална стратегија развоја бања које су смештене у околини главних саобраћајница у прекограничном подручју Србије и Мађарске". Конференцију су организовали...


Опширније

Пајтић: Запошљавање највећа брига покрајинске администрације

Нови Сад , 19. април 2013.

Бачка Паланка/Нови Сад, 19. април 2013. - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић присуствовао је у Бачкој Паланци потписивању уговора о коришћењу субвенције Покрајинске владе за отварање нових радних места у Војводини. Влада Војводине обезбедила је финансијска средства за...


Опширније

Војводина Метал Кластер на сајму у Цељу

Нови Сад , 19. април 2013.

Цеље/Нови Сад, 19. април 2013. године - Десет чланица Војводина Метал Кластера (Војводина Метал Цлустер - ВМЦ) наступило је на 12. сајму ,,Форма Тоол" у Цељу (Словенија), од 16. до 19. априла. Сајамски наступ Метал кластера подржао је Покрајински секретаријат за привреду,...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Иванишевић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Ненад Иванишевић


Покрајински секретар за привреду и туризам

Рођен је 1972. године у Суботици. По образовању је дипломирани правник. Стекао је звање магистра наука међународне економије a затим и звање доктора економских наука. Лиценцирани је стручни радник у области социјалне заштите.

Од 1995. године ради у Геронтолошком центру у Суботици, а од 2001. до 2014. и од 2017. до данас на функцији је директора те установе.

Од 2016. до 2018. године био је професор предавач на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а од 2019. до сада у Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

Обављао је дужност државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (2014–2017) и у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 2017. године, као и посебног саветника потпредседнице Владе Републике Србије.

Био је посланик у Скупштини АП Војводине у периоду од 2008. до 2012. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац је две ћерке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs