Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за 2011. годину

Зрењанин , 31. јануар 2011.
-A A +AКонкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за 2011. годину.

Зрењанин , 31. јануар 2011. .

Нови Сад, 31. јануар - Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице расписао је Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији АП Војводине, за 2011. годину.
Текст конкурса са обрасцима пријаве можете преузети овде. У складу са чланом 4. Одлуке о расподели буџетских средстава, средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији Војводине.Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 21.200.000,00 динара.
По конфесијама износи су следећи: Српска православна црква - 10.500.000,00 динара (Бачка епархија - 3.150.000,00 динара; Банатска епархија - 3.450.000,00 динара и Сремска епархија - 3.900.000,00 динара); Римокатоличка црква - 6.720.000,00 динара (Суботичка бискупија - 3.360.000,00 динара, Зрењанинска бискупија - 1.866.000,00 динара и Сријемски викаријат - 1.494.000,00 динара); Исламска заједница - 300.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в. црква - 840.000,00 динара; Јеврејска заједница - 450.000,00 динара; Реформатска хришћанска црква - 525.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква - 450.000,00 динара; Гркокатоличка црква - 450.000,00 динара и Румунска православна црква - 600.000,00 динара.Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику националних мањина који је у службеној употреби у Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.
Рок за подношење пријаве је 01.03. 2011. године.
Пријава мора да садржи:
&булл; назив рачуна;
&булл; назив банке код које се води рачун;
&булл; број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води.
Уколико локална црква не поседује свој рачун, може у пријави навести број рачуна епархије, бискупије, викаријата или егзархата коме припада са свим наведеним подацима.Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Владе АП Војводине, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Бул. М. Пупина 16.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет адреса: www.војводина.гов.рс. и www.пума.војводина.гов.рс.Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране. Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу. Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене. Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се пријаве које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни у накнадном року; које нису поднете на одговарајућем обрасцу; без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна који је издала и оверила банка; које садрже неразумљиве и нечитке податке. Пријава подносиоца који је у претходном периоду добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доставио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће бити разматрана.Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.
Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена средства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.
Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице у року од 15 дана од дана када је у потпуности искористио новчана средства, а најкасније до 31. децембра 2011. године, достави финансијски извештај о утрошку средстава са спецификацијом трошкова из својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и изводе из банке преко које обавља платни промет).
Подносиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о исходу конкурисања, при чему Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице не може се уложити правни лек.
Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.
Ознаке:

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs