Уводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана на седници Скупштине АП Војводине поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, у периоду јануар–јун 2013. године

Нови Сад , 26. септембар 2013.
-A A +AУводно излагање покрајинског секретара за финансије Зорана Радомана на седници Скупштине АП Војводине поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, у периоду јануар–јун 2013. године.

Нови Сад , 26. септембар 2013. .

Обим буџета за 2013. годину утврђен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину од 28. децембра 2012 године. Одлуком је пројектован укупан обим буџета у износу од 80,869 милијарди динара. Буџет је ребалансиран на седници Скупштине АПВ одржаној 3. јула 2013. године, када је његов обим смањен на 77,330 милијарди динара.

Укупно остварени приходи и примања буџета АП Војводине у периоду јануар– јун 2013. године, износе 32,921 милијарди динара или 40,71% од планираних 80,869 млрд динара.

Најважнији приходи су уступљени порески и остали буџетски приходи у износу од 7,389 милијарди динара (48,49% од планираних 15,239 млрд динара). Уступљени порески приходи остварени су у износу 6,540 млрд динара што чини 44,53% од планираних 14,687 млрд динара (порез на зараде 2,676 млрд динара или 45,47% од планираних 5,885 млрд динара и порез на добит предузећа 3,864 млрд динара или 43,90% од планираних 8,802 млрд динара). Наменски приходи остварени су у износу од 1,434 млрд динара (31,26% од планираних 4,586 млрд динара). Трансферна средства из републичког буџета су остварена у износу од 18,696 млрд динара (36,09% у односу на планираних 51,807 млрд динара) и чине 57,25% укупно оствареног буџета у периоду јануар – јун 2013. године. То су: наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самопуправе у износу од 4,382 млрд динара (45,92% од планираних 9,544 млрд динара); наменски капитални трансфери из републичког буџета нису дозначени у наведеном периоду, а планирани су у износу од 13,141 млрд динара; трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 17,4 мил динара (36,92% од планираних 47,2 мил динара); трансфери за расходе за запослене у образовању у износу од 14,297 млрд динара (49,17% од планираних 29,075 млрд динара). Примања од домаћих задуживања - нису остварена у наведеном периоду, а планирана су у износу од 7,0 млрд динара. Приходи од приватизације у износу од 279,8 мил динара (139,91% од планираних 200 мил динара). Пренета средства из ранијих година износе 4,857 млрд динара.

Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар - јун 2013. године износе око 27,685 млрд динара, од којих трансферна средства из републичког биуџета износе око 18,697 млрд динара или 67,61%.

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2013. годину, планирани су у износу од 80,869 млрд динара, а извршено је 25,025 млрд динара (30,94% од планираних 80,869 млрд динара, односно 76,01% од укупно остварених прихода и примања од 32,921 млрд динара).

Према економској класификацији, између осталих, расходи за запослене (плате и додаци и накнаде запослених (зараде), социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за долазак на посао, накнаде за помоћ за лечење и за смртни случај запослених и чланова породице, награде запосленима и остали посебни расходи, посланички додатак и бонуси) су планирани у износу од 3,077 млрд динара, а извршени у износу од 1,294 млрд динара (42,06% од плана). Коришћење услуга и роба (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) су планирани у износу од 2,852 млрд динара, а извршени у износу од 916,0 мил динара (32,11% од плана). Издаци за основна средства су планирани у износу од 226,9 мил динара, а извршени у износу од 33,1 мил динара, односно 14,61% од плана. Посматрањем процената извршења појединих расхода, покрајинска администрација понашала се у наведеном периоду, пре свега рационално и домаћински, и показала висок степен одговорности када је у питању трошење буџетских средстава.

Кад су у питању текући приходи и примања у периоду јануар - јун 2013. године, они су у односу на исти период 2012. године мањи за 6,670 млрд динара, односно за 19,26%. Највеће смањење бележе трансфери од других нивоа власти око 3,051 млрд динара или 14,01% (капитални трансфери су мањи за 3,917 млрд динара, док су текући трансфери већи за око 866 мил динара). Повећање текућих прихода и примања бележе порески приход око 261,6 мил динара или за 4,17% . Кад се говори о расходима и издацима буџета Војводине у периоду јануар - јун 2013 године, они су мањи од расхода и издатака извршених у истом периоду прошле године за 6,417 млрд динара односно за 20,4%. Највеће смањење бележе: капитални издаци на територији покрајине око 2,524 млрд динара (током првог полугодишта 2013. године нису примљена из републичког буџета средства за капитална улагања за разлику од првог полугодишта 2012. године); расходи за запослене око 88,8 мил динара; услуге по уговору око 137,9 мил динара; специјализоване услуге око 70,4 мил динара; трошкови материјала око 43,3 мил динара; субвенције приватним предузећима око 101,7 мил динара. Највеће повећање бележе трансфери осталим нивоима власти око 152,4 мил динара и субвенције јавним нефинаснијским предузећима и организацијамаоко 673,1 мил динара.

Задужење буџета АП Војводине (главница и камата) је 14.112.760.860,85 динара. Овај дуг ће АП Војводина вратити у наредних 10 година.

До ребаланса буџета АПВ је дошло због смањеног обима задуживања, планираног за решавање статуса Развојне банке Војводине, потецијалног задуживања за опремање Каменице 2 и, такође, смањеног прилива од уступљених прихода и смањеног прилива за капиталне трансфере.


Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs